BHP na budowie – przygotowanie do robót budowlanych

BHP na budowie – przygotowanie do robót budowlanych

15 sierpnia 2021

BHP na budowie – co mówią przepisy na temat warunków przygotowania i prowadzenia robót budowlanych?

Obowiązek poinformowania o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych

Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się:

  • wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni i jednocześnie
  • zatrudnienie co najmniej 20 osób albo
  • na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

BHP na budowie

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy mają obowiązek stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu robót.

Zabezpieczenie stanowisk pracy

Środki ochrony zbiorowej

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej. W szczególności chodzi o balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami balustrada powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

BHP na budowie – środki ochrony indywidualnej

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Roboty prowadzone na dachu

Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20% ma obowiązek posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (balustrady, siatki ochronne i bezpieczeństwa).

Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest zobowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.

Udostępnij: