Czynniki chemiczne w miejscu pracy – wyjaśnienie podstawowych pojęć

Czynniki chemiczne w miejscu pracy – wyjaśnienie podstawowych pojęć

23 sierpnia 2021

Czynniki chemiczne w miejscu pracy. Sprawdź, co oznaczają podstawowe pojęcia, takie jak czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie, dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym czy narażenie zawodowe na czynnik chemiczny.

Czym są czynniki chemiczne?

Czynnik chemiczny to każdy pierwiastek lub związek chemiczny:

  • w postaci własnej lub w mieszaninie;
  • w stanie, w którym występuje w przyrodzie lub w stanie, w jakim jest wytwarzany,
  • stosowany lub uwalniany w środowisku pracy (w tym podczas usuwania go w postaci odpadów)

w trakcie każdej pracy, niezależnie od faktu, czy jest albo nie jest wytwarzany celowo lub jest albo nie jest wprowadzany do obrotu.

Czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie

Znaczenie terminu:

  • Czynnik chemiczny spełniający kryteria klasyfikacji zawarte w którejkolwiek z klas zagrożeń fizycznych lub zagrożeń dla zdrowia człowieka określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.5)), bez względu na to, czy został zaklasyfikowany.
  • Czynnik chemiczny, który nie spełnia kryteriów opisanych powyżej, ale który – z uwagi na swoje własności fizykochemiczne lub oddziaływania na człowieka oraz sposób, w jaki jest stosowany lub obecny w miejscu pracy – może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Pojęcie oznacza także każdy czynnik chemiczny oraz pył, dla którego ustalono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy.

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym

To najwyższy dopuszczalny poziom określonego czynnika lub jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym lub najwyższa dopuszczalna wartość odpowiedniego wskaźnika, określającego oddziaływanie czynnika chemicznego na organizm (w szczególności materiałem biologicznym są krew i mocz pobrane od pracowników).

Zagrożenie czynnikiem chemicznym

Termin oznacza swoistą właściwość czynnika chemicznego mogącą potencjalnie spowodować szkodę.

Ryzyko zawodowe stwarzane przez czynnik chemiczny

Pojęcie stosowane w odniesieniu do prawdopodobieństwa (możliwości) wystąpienia potencjalnej szkody zdrowotnej w warunkach stosowania czynnika chemicznego lub narażenia na czynnik chemiczny w miejscu pracy.

Praca z udziałem czynnika chemicznego

Oznacza to każdą pracę, w której stosuje się lub zamierza stosować czynnik chemiczny w jakimkolwiek procesie – łącznie z jego wytwarzaniem, wszelkimi manipulacjami, przechowywaniem, transportem oraz usuwaniem w postaci odpadów i procesami przeróbki odpadów, a także wszelką działalność, która wynika z takiej pracy.

Narażenie zawodowe na czynniki chemiczne

To proces oddziaływania czynnika chemicznego występującego na stanowisku pracy na organizm pracownika.

Udostępnij: