Plan ewakuacyjny – co trzeba wiedzieć?

Plan ewakuacyjny – co trzeba wiedzieć?

17 maja 2018

Plan ewakuacyjny to plansza z graficznym przedstawieniem sposobu ewakuacji z danego obiektu. Na rzutach architektonicznych oznacza się m.in. drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne, miejsca zbiórek do ewakuacji czy rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, czyli wszystkie elementy, które są niezwykle ważne dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji. Plan ewakuacyjny sporządzany jest w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Co zawiera plan ewakuacyjny?

Plan ewakuacyjny sporządzany jest dla każdej kondygnacji obiektu oraz dla terenu zewnętrznego wokół tego obiektu. Na planszy z planem ewakuacyjnym muszą być zawarte informacje o:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrach pożarowych występujących substancji palnych,
 • gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziale obiektu na strefy pożarowe,
 • warunkach ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • dostępie do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantach zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • drogach pożarowych i innych drogach dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

W jakich budynkach musi być umieszczony plan ewakuacyjny?

Plany ewakuacyjne muszą być umieszczone w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) oraz w muzeach (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia).

Warto jednak pamiętać, że zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciele budynków, obiektów budowlanych i innych terenów mają obowiązek zapewnić wszystkim osobom, przebywającym na terenie danego obiektu, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, a także przygotować budynek czy teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

Udostępnij: