Substancje chemiczne – oznakowanie

Substancje chemiczne – oznakowanie

23 października 2017

Znaki chemiczne oraz różnego rodzaju substancje i mieszaniny mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, którzy mają z nimi styczność – np. pracowników laboratoriów. Z tego powodu poprawne oznakowanie niebezpiecznych preparatów jest elementem niezmiernie ważnym, a sposób oznakowania powinien spełniać odpowiednie normy.

Oznakowanie substancji chemicznych i niebezpiecznych preparatów, określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie . Znaki ostrzegawcze na środkach chemicznych są pomarańczowymi kwadratami z czarną obwódką i czarnym piktogramem. Rysunek wskazuje na rodzaj niebezpieczeństwa. Pod kwadratem może znajdować się również słowna informacja o rodzaju zagrożenia, które stwarza dana substancja chemiczna.

Dzięki piktogramom ostrzegawczym wiadomo, że podczas pracy z substancjami, wszystkie czynności muszą być wykonywane z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

Niebezpieczne substancje chemiczne – klasyfikacja

Zgodnie z przepisami opakowania i pojemniki, które zawierają niebezpieczne preparaty i substancje chemiczne, powinny być odpowiednio oznakowane. Na etykiecie powinny znajdować się m.in. informacje o nazwie substancji lub mieszaniny, dane teleadresowe przedsiębiorstwa, które wprowadziło preparat do obrotu oraz znak ostrzegawczy, wraz z wymienionym rodzajem zagrożenia.

Ze względu na rodzaj zagrożenia, jakie stwarzają preparaty i substancje chemiczne, dzielimy je na:

 • wybuchowe;
 • utleniające;
 • skrajnie łatwopalne;
 • wysoce łatwopalne;
 • łatwopalne;
 • bardzo toksyczne;
 • toksyczne;
 • szkodliwe;
 • żrące;
 • drażniące;
 • uczulające;
 • rakotwórcze;
 • mutagenne;
 • działające szkodliwie na rozrodczość;
 • szkodliwe dla środowiska.

Warto dodać, że jedna substancja może stwarzać zagrożenia różnego typu, może być np. jednocześnie bardzo toksyczna i rakotwórcza.

Piktogramy, na których umieszczono informację słowną o rodzaju zagrożenia – znaki ostrzegawcze chemiczne z opisem

Substancje chemiczne ostrzegawcze – przykłady etykiet

Piktogramy ostrzegawcze CLP

Aby ujednolicić przepisy dotyczące oznakowania substancji i preparatów chemicznych, wprowadzono, rozporządzeniem CLP, Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Piktogramy zgodne z tym rozporządzeniem mają charakter uniwersalny, są proste do odczytania, a dzięki temu przyczyniają się do zwiększenia ochrony zdrowia i życia ludzi, ale także ułatwiają obrót preparatami i substancjami chemicznymi.

Pełna lista piktogramów, zgodnych z unijnym rozporządzeniem:

Udostępnij: