Minimalne wymagania dla sygnałów ręcznych
Przepisy, ustawy

Minimalne wymagania dla sygnałów ręcznych

Sygnały ręczne, wykonywane za pomocą rąk i dłoni, znajdują zastosowanie zwłaszcza wówczas, gdy warunki, jakie panują w otoczeniu (np. hałas, duża odległość między nadawcą a odbiorcami) uniemożliwiają sprawną komunikację w inny sposób. Minimalne wymagania dla sygnałów ręcznych znaleźć można w Dyrektywie 92/58/EWG. Zobacz
Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych
Oznakowanie obiektów Przepisy, ustawy

Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych

Znaki bezpieczeństwa mogą przybierać różne formy. Najbardziej oczywistą i chyba najczęściej spotykaną formą są tabliczki z piktogramami, ale możemy spotkać się również ze znakami świetlnymi, akustycznymi, ręcznymi czy komunikatami werbalnymi. Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych znajdziemy w unijnej dyrektywie 92/58/EWG. Co trzeba o nich wiedzieć i czym się charakteryzują? Zobacz
Minimalne wymagania dla znaków akustycznych
Przepisy, ustawy

Minimalne wymagania dla znaków akustycznych

Różnego rodzaju znaki (ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjne, bhp) ostrzegają przed niebezpieczeństwami, wskazują na umieszczenie gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego lub pomagają w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji. Znaki akustyczne mają na celu ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem i wezwania ludzi do podjęcia określonych działań. Jakie są minimalne wymagania dla znaków akustycznych? Zobacz
Minimalne wymagania dla znaków świetlnych
Przepisy, ustawy

Minimalne wymagania dla znaków świetlnych

Znaki bezpieczeństwa, a w szczególności znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, powinny być dobrze widoczne zarówno przy świetle dziennym, jak i sztucznym, a także w miejscach niedoświetlonych i w przypadku braku oświetlenia (np. podczas awarii zasilania). Z tego powodu stosuje się znaki fotoluminescencyjne i podświetlane. Minimalne wymagania dla znaków świetlnych opisane zostały w załączniku VI do Dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. Zobacz
Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego
Oznakowanie obiektów PPOŻ Przepisy, ustawy

Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego

Sprzęt przeciwpożarowy powinien znajdować się w łatwo dostępnych i widocznych miejscach. Nie bez znaczenia jest również sposób oznakowania takiego sprzętu. Wyraźne i widoczne tablice pozwalają na szybkie zlokalizowanie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia akcji gaśniczej – a przecież w przypadku pożaru liczy się każda minuta. Wytyczne związane z oznakowaniem sprzętu ppoż znajdują się w załączniku nr IV do Dyrektywy 92/58/EWG (Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego – minimalne wymagania). Zobacz
Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – znaki
Przepisy, ustawy

Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – znaki

Nie tylko stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej (np. rękawic, kasków ochronnych czy gogli), ale również właściwe oznakowanie miejsca pracy to czynniki, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Odpowiednio oznaczone muszą być m.in. trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca na terenie zakładu pracy. Minimalne wymagania dla takich znaków można znaleźć w załączniku do Dyrektywy 92/58/EWG. Zobacz
Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania
Oznakowanie obiektów Przepisy, ustawy

Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania

Zbiorniki i pojemniki używane w pracy z użyciem niebezpiecznych substancji i preparatów lub stosowane do ich magazynowania, a także widoczne rury zawierające lub transportujące substancje i preparaty, które stanowią zagrożenie, muszą być odpowiednio etykietowane (piktogramem lub symbolem na kolorowym tle). Warunki, jakie powinny spełniać znaki na pojemnikach i rurach, znaleźć można w Dyrektywie  92/58/EWG. Zobacz
Tablice informacyjne – minimalne ogólne wymagania
Przepisy, ustawy

Tablice informacyjne – minimalne ogólne wymagania

Kształty i barwy tablic, w jakich występują tablice informacyjne, zależne są od ich przeznaczenia, np. znaki nakazu są okrągłe i niebieskie, a znaki ostrzegawcze to żółte trójkąty z czarną obwódką. Jakie minimalne ogólne wymagania dla tablic informacyjnych znajdziemy w Dyrektywie 92/58/EWG? Zobacz
Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa
Przepisy, ustawy

Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa

Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy znajdują się w załączniku I do dyrektywy 92/58/EWG. Załącznik przedstawia nie tylko wspomniane wcześniej wymagania, ale opisuje także sposoby zastosowania znaków i podaje ogólne zasady zmiany i łączenia znaków. Zobacz