Dodatkowe wymagania dla ŚOI
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Dodatkowe wymagania dla ŚOI

Dyrektywa 89/686/EWG określa podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać wszystkie środki ochrony indywidualnej, dopuszczone do obrotu w państwach UE. Oprócz tego w Dyrektywie znajdziemy również dodatkowe wymagania dla ŚOI, wspólne dla różnych klas lub typów środków ochrony indywidualnej. Zobacz