Zasady umieszczania znaków drogowych pionowych

Zasady umieszczania znaków drogowych pionowych

30 października 2019

Ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające – jakie są zasady umieszczania znaków drogowych pionowych?

zasady umieszczania znaków drogowych – zasady ogólne

Znaki drogowe umieszcza się:

 1. Po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią – jeśli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu.
 2. Nad poszczególnymi pasami ruchu – jeśli dotyczą jadących tylko tymi pasami ruchu.
 3. Po lewej stronie jezdni:
  1. samodzielnie – jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
  1. jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu, przy czym jako obowiązkowe – dotyczy to znaków kategorii A, z kategorii B (z wyjątkiem znaków B-35 do B-38), G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b.
  1. na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowiązkowe – dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b oraz znaków kategorii G.
 4. Na jezdni – jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony.
 5. Na wysepkach w obrębie skrzyżowań – jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy w określonym kierunku.

Jeśli znak po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien znajdować się w tym samym przekroju poprzecznym drogi – chyba że warunki lokalne to uniemożliwiają lub szczegółowe zasady umieszczania znaków drogowych stanowią inaczej.

Zasady umieszczanie znaków drogowych

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych – na słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych. Muszą być one wykonane z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Do umieszczania znaków dopuszcza się również wykorzystywanie słupów linii telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych, masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub epileptyczny.

Odległości

Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

 • 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h;
 • 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h;
 • 10 m na pozostałych drogach.

Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie poziomym lub pionowym.

Zasady umieszczania znaków drogowych – odchylenie tarczy

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. jeżeli znaki umieszczone są na łukach poziomych odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od jego kierunku.

Udostępnij: