Sklep BHP Znaki ewakuacyjne Tablice Piktogramy

Usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy następujące usługi:

Oznakowanie drogowe

Oznakowanie drogowe:

 • wynajem oznakowania,
 • zarządzanie ruchem drogowym,
 • montażu oznakowania,
Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome:

 • malowanie oznaczeń poziomych,
 • malowanie pasów i przejść dla pieszych,
 • oznakowanie parkingów osiedli,
 • malowanie miejsc parkingowych,
 • oznakowanie cienkowarstwowe,
 • oznakowanie placów manewrowych,
 • malowanie miejsc postojowych w halach garażowych,
 • malowanie oznakowania poziomego,
 • oznakowanie hal garaży,
Zakres bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Zakres bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej:

 • systemy przeciwpożarowe (sygnalizacja pożaru, oddymianie, gaszenie),
 • systemy gaśnicze na FM-200 i NOVEC,
 • systemy bezpieczeństwa (CCTV, kontrola dostępu, systemy alarmowe, LAN),
 • projektowanie i analizy techniczne,
 • prewencja ppoż. (Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, szkolenia i audyty,
 • serwis gaśnic, legalizacja zbiorników UDT,
 • aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:

 • opracowanie instrukcji bhp,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na czynniki chemiczne występujące na stanowisku pracy,
 • opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej,
 • postępowanie powypadkowe - wypadek w drodze (do lub z pracy),
 • postępowanie powypadkowe - wypadek przy pracy (w tym zbiorowy, ciężki, śmiertelny),
 • roczna analiza stanu bhp w firmie,
 • przegląd stanowisk pracy pod kątem zachowania bezpiecznych warunków pracy,
 • pomiary elektroenergetyczne,
 • założenie i prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy,
 • szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny),
 • szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych,
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
 • szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych,
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp,

* czas trwania szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

Zakres zagospodarowania terenów zieleni oraz pielęgnacja terenów zielonych

Zakres zagospodarowania terenów zieleni oraz pielęgnacja terenów zielonych:

 • wycinka i pielęgnacja drzew: min.pochylonych na budynki, na cmentarzach, przy liniach energetycznych, w innych trudno dostępnych miejscach,
 • koszenie traw,
Oczyszczanie i utrzymanie w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających

Oczyszczanie i utrzymanie w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających:

 • kratek wpustowych,
 • studzienek rewizyjnych,
 • studzienek odwadniających mostowych,
 • kolektorów kanalizacyjnych, rur spustowych i przykanalików,
 • odwodnienia liniowego,
 • czyszczenie przepustów drogowych.
Mycie znaków i słupków drogowych, barier ochronnych, ekranów akustycznych

Mycie znaków i słupków drogowych, barier ochronnych, ekranów akustycznych.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.