Apteczka w zakładzie pracy

Apteczka w zakładzie pracy

3 października 2018

Apteczka w zakładzie pracy powinna znajdować się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu. Obowiązek posiadania apteczki w miejscu pracy wynika z kodeksu pracy oraz zapisów Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Apteczka zakładowa – wyposażenie

Wyposażenie apteczki w dużej mierze zależy od jej przeznaczenia. Inne będzie wyposażenie apteczki turystycznej, inne wyposażenie apteczki wojskowej, jeszcze inne – apteczki w zakłądzie pracy.

Apteczka w zakładzie pracy służy do przechowywania materiałów i środków, które niezbędne są do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Powinien również wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Apteczka w zakładzie pracy – obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący systemu pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracodawca powinien także zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

  • Punkty pierwszej pomocy w wydziałach, w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku. Punkty pierwszej pomocy powinny znaleźć się także tam, gdzie wykonywane są prace związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne.
  • Apteczki – apteczka w zakładzie pracy powinna znaleźć się w każdym poszczególnym wydziale.

Rozmieszczenie i obsługa apteczek

Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy – rozporządzenie

Nie ma przepisów, które wskazywałoby na obowiązkowe wyposażenie apteczki w zakładzie pracy.

Ilość, usytuowanie oraz wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Powinno się przy tym uwzględnić rodzaje oraz nasilenia występujących zagrożeń.

Obsługa punktów oraz apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom – przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Apteczka w zakładzie pracy – instrukcje i oznakowanie

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach powinny być, w widocznym miejscu, wywieszone instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W takich miejscach powinien znaleźć się również wykaz pracowników, wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Apteczka w zakładzie pracy lub punkt pierwszej pomocy muszą być łatwo dostępne i odpowiednio oznakowane – zgodnie z Polskimi Normami.

Udostępnij: