Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Regulamin

Regulamin ten określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego znakowo.pl oraz określa zasady, prawa i obowiązki sklepu znakowo.pl oraz Klienta (Kupującego).

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Brak akceptacji lub zgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń do niniejszego Regulaminu powoduje, iż żadne zamówienie Klienta nie będzie traktowane jako wiążące dla Sprzedawcy.

Postanowienia ogólne
 1. Operatorem i Sprzedającym w sklepie znakowo.pl jest Znakowo.pl NKTF NIP: 5811778003. Adres sklepu internetowego: www.znakowo.pl
 2. Biuro mieści się przy al. Rzeczypospolitej 4/37, 80-369 Gdańsk.
 3. Kupującym (Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Wszystkie towary oferowane w sklepie znakowo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski w sposób zgodny z prawem RP. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty kupna zamawianych przedmiotów.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto.
 6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym znakowo.pl wystawiane są faktury VAT. Sklep internetowy nie wystawia paragonów. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 68, poz. 360) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, podpis Klienta - jako nabywcy towaru nie jest wymaganym elementem treści faktury VAT. Jeżeli Klient w formularzu zamówienia poda nazwę firmy, oraz NIP, będzie się domniemywać, że zakup został dokonany na działalność gospodarczą.
Składanie zamówień i ich realizacja
 1. Zamówienia w sklepie internetowym znakowo.pl można składać w następujący sposób:
  • za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego,
  • pocztą elektroniczną wysłaną na adres: biuro@znakowo.pl
 2. Tak złożone zamówienie, pod rygorem nieważności powinno zawierać:
  • imię i nazwisko zamawiającego,
  • adres pocztowy oraz adres email,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT),
  • adres dostawy,
  • nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
 3. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w magazynie Sprzedającego oraz czasu dostarczenia przesyłki. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
 4. Sprzedający ma prawo do wstrzymania się z dostawą całości zamówienia, jeżeli chociażby cześć zamówienia, w chwili złożenia zamówienia, nie jest dostępna w magazynie. W tym przypadku, dostawa zostanie dokonana niezwłocznie po uzupełnieniu brakujących w magazynie towarów.
 5. Zamówienia nietypowe (spoza oferty katalogowej) mogą być składane wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną wysłaną pod adres: biuro@znakowo.pl.
 6. Zamówienia nietypowe (spoza oferty katalogowej) sklep internetowy realizuje w terminie 5-7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzedniej akceptacji projektu przez Sprzedającego.
 7. Towary nietypowe (spoza oferty katalogowej) sygnowane są adresem strony internetowej oraz logo Sprzedającego, na co Kupujący wyraża zgodę.
 8. W przypadku gdy Kupujący złoży zamówienie łącznie na towary z oferty katalogowej Sprzedającego i towary nietypowe (spoza oferty katalogowej), Sprzedający ma prawo do wstrzymania się z dostawą całości zamówienia do momentu wyprodukowania towarów nietypowych. W tym przypadku, dostawa zostanie dokonana niezwłocznie po wyprodukowaniu towarów nietypowych.
 9. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich i spedycyjnych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Nie ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w biurze handlowym naszego sklepu internetowego.
 11. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany zasad określania i wysokości kosztów dostawy w przypadku dostawy przesyłki określonej przez kuriera jako niestandardowa (towary o niestandardowej wadze / rozmiarze / charakterystyce). W takim przypadku koszty transportu liczone są zawsze dodatkowo w zależności od wagi zamówionego towaru.
 12. Dostawy poza granice Polski są ustalane indywidualnie i uzależnione od rzeczywistych kosztów dostawy.
 13. W razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 14. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 15. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedającego faktury VAT w formacie pdf, bez podpisu, drogą mailową na adres e-mail podany w zamówieniu.
 16. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedającego drogą mailową na adres e-mail podany w zamówieniu, ankiety badającej satysfakcję z dokonanych zakupów w sklepie. Wysyłka ankiety realizowana jest przez system "Wiarygodne Opinie", przez firmę Opineo Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu i adresem: 50 -381 Wrocław, ul. Marii Curie Skłodowskiej 12, o numerze NIP 897-176-26-04, Regon 021269036, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000357466. Adres a-mail Kupującego zostanie wykorzystany jedynie na potrzeby wysłania prośby o opinię, nie będzie nigdzie publikowany i w każdej chwili może zostać usunięty z systemu. Słuchamy i dbamy o naszych Klientów
Płatności
 1. Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:
  • za pobraniem, przy odbiorze towaru;
  • przedpłatą przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, na podstawie dostarczonej wcześniej faktury pro forma;
  • zapłata przelewem z odroczonym terminem płatności na konto NKTF Daniel Kudełka, al. Rzeczypospolitej 4/37, 80-369 Gdańsk, nr rachunku: 24249000050000453087571638 (Alior Bank S.A.)
  • kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem: www.dotpay.pl ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska
  W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania od Klienta wpłacenia zaliczki, według ustalonych indywidualnie zasad.
Koszty dostawy
 1. Koszt dostawy do 30kg:
  • płatność z góry: 13.9 zł brutto
  • pobranie: 16.6 zł brutto
  Koszt dostawy powyżej 30kg jest ustalany indywidualnie.
Odstąpienie od umowy przez konsumenta
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Kupujący będący konsumentem ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie (na koszt konsumenta), wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrot towaru zostanie przez Sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, jest kompletny (zawiera wszystkie oryginalne części zestawu wraz z opakowaniem), nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć kserokopię faktury VAT i odesłać na podany na wstępie niniejszego Regulaminu adres sklepu znakowo.pl na swój koszt. Przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, lecz będą zwracane do nadawcy.
 3. Zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
Odpowiedzialność za wady towaru, zwroty i reklamacje
 1. W przypadku gdy zakup dokonywany jest przez Kupującego-Przedsiębiorcę, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru jest wyłączona.
 2. W przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Kupującego-Konsumenta, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
 3. Niezależnie od postanowienia w ust. 2 powyżej:
  • W przypadku zakupu na odległość przed odebraniem przesyłki od dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
  • W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm pakowych (powinny to być firmowe taśmy Sprzedawcy) naklejonych na przesyłkę.
  • W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności dostawcy dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
  • Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy braków przesyłki w transporcie.
 4. Zwroty i reklamacje:
  • Wszystkie zwroty i reklamacje muszą być potwierdzone i ustalone z biurem handlowym Znakowo.pl biuro@znakowo.pl lub tel. 721-711-711
  • Adres do wysyłki podaje sprzedawca po zakaceptowaniu zgłoszenia
  • Towar wysyłany do Sprzedawcy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed możliwymi uszkodzeniami w czasie transportu.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie firm przewozowych za pomocą, których Klient zwraca produkty oraz za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia towaru.
  • Sprzedawca nie odbiera przesyłek/zwrotów wysyłanych za pobraniem.
  • Zwracany towar Klient wysyła pod ustalony adres na własny koszt, jednakże jeśli zwrot wynika z błędu Sprzedawcy, wówczas koszty transportu pokrywa Znakowo.pl
  • Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru pod wskazany adres, pod warunkiem że zwrócony produkt nie nosi śladów użytkowania i nadaje się do dalszej sprzedaży.
  • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących użytkownika towaru, zostanie on klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
 5. Informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Ochrona danych osobowych
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) Klient ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy, co należy zgłosić w formie pisemnej i przesłać na adres sklepu podany na początku niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest: Znakowo.pl NKTF al. Rzeczypospolitej 4/37, 80-369 Gdańsk NIP 5811778003
Regulamin subskrypcji newslettera - zgoda na otrzymywanie treści marketingowych
 1. Administratorem danych jest NKTF al. Rzeczypospolitej 4/37, 80-369 Gdańsk NIP 5811778003
 2. Firma NKTF wysyła drogą elektroniczną informacje handlowe do tych, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od NKTF informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Zapisać się do newslettera i uruchomić subskrypcję można:
  • poprzez podanie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.znakowo.pl (właścicielem strony www.znakowo.pl jest firma NKTF)
  • poprzez podanie adresu e-mail i zaznaczeniu opcji "Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych"
  • podczas rejestracji lub składania zamówienia w sklepie znakowo.pl
 3. Osoba, która podała nieprawdziwe dane lub adres e-mail osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec NKTF w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec NKTF.
 4. Subskrybent newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych osobowych NKTF oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera.
  Przekazany adres e-mail oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
  NKTF jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
  Subskrybent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
  NKTF zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych NKTF nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
 6. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez specjalny link dołączany do każdej wysyłanej wiadomości.
 7. NKTF ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian formy graficznej i treści newslettera oraz zaprzestania wysyłki newslettera bez wcześniejszego uprzedzenia subskrybenta, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.znakowo.pl.
 3. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny w Gdyni lub Gdańsku.