BHP na terenie zakładu pracy

BHP na terenie zakładu pracy

4 września 2018

BHP na terenie zakładu pracy – w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 znaleźć można wytyczne dotyczące m.in. oświetleń i urządzeń elektrycznych oraz ilości wody, przeznaczonej do różnych celów, jaką jest zobowiązany zapewnić pracodawca.

Oświetlenie i urządzenia elektryczne

We wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca ma obowiązek zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub wówczas, gdy oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia znaleźć można w Polskich Normach.

Instalacje oraz urządzenia elektryczne powinny być wykonane i eksploatowane w taki sposób, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczny czy szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Nie mogą również stanowić zagrożenia pożarowego, wybuchowego i powodować innych, szkodliwych skutków.

BHP na terenie zakładu pracy – czynniki szkodliwe

Zakład pracy powinien być wyposażony w urządzenia, które zapobiegają zanieczyszczeniu lub skażeniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego – powietrza, gruntu oraz wód – substancjami chemicznymi, pyłami, środkami promieniotwórczymi albo szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w związku z produkcją lub inną działalnością zakładu pracy.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności statycznej, które mogłyby stwarzać zagrożenia w środowisku pracy.

Woda zdatna do picia, celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych

Pracodawca ma obowiązek zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

BHP na terenie zakładu pracy – woda do celów higienicznych

Ilość wody do celów higienicznych, przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż:

  1. 120 litrów – przy pracy w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi, zakaźnymi lub powodującej silne zabrudzenie pyłami (w tym 90 litrów w przypadku korzystania z natrysków).
  2. 90 litrów – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych (w tym w tym 60 litrów w przypadku korzystania z natrysków.
  3. 30 litrów – przy innych pracach.

Woda do innych celów

Niezależnie od ilości wody przeznaczonej do celów higienicznych należy zapewnić wodę do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy:

  • Co najmniej 1,5 litra na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi, która wymaga zmywania.
  • Co najmniej 2,5 litra na dobę na każdy metra kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (m.in. tereny zielone, utwardzone ulice, place).
Udostępnij: