Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu

Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu

4 września 2018

Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu określa Dyrektywa 89/686/EWG. Jakie wymagania muszą spełniać ŚOI ulegające starzeniu, przewidziane do użytku w atmosferze zagrożonej wybuchem oraz do użytku w nagłych wypadkach lub do szybkiego zakładania lub zdejmowania?

ŚOI ulegające starzeniu

  • Jeżeli starzenie może mieć poważny wpływ na właściwości ŚOI, wówczas na każdym egzemplarzu wprowadzonym na rynek (lub na wymienialnych częściach składowych) należy w sposób trwały i jednoznaczny podać datę produkcji. Jeżeli to możliwe – datę ważności. Informacja o dacie produkcji lub dacie ważności musi być umieszczona trwale na opakowaniu.
  • Jeśli producent nie jest w stanie określić trwałości danego środka ochrony indywidualnej, to dostarczona przez niego karta informacyjna powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią nabywcy lub użytkownikowi ustalenie właściwej daty ważności (uwzględniającej poziom jakości wyrobu i właściwe warunki składowania, użytkowania, czyszczenia, obsługi i konserwacji).
  • Jeśli wyraźne i gwałtowne zmniejszenie skuteczności działania ŚOI może być spowodowane starzeniem, wynikającym z okresowego czyszczenia, zalecanego przez producenta, producent powinien (o ile jest to możliwe) na każdym wprowadzanym do sprzedaży egzemplarzu umieścić oznakowanie informujące o maksymalnej licznie operacji czyszczenia, po których dany ŚOI wymaga sprawdzenia lub wymiany. W sytuacji, gdy brakuje takiego oznakowania na wyrobie, informacja ta powinna być podana przez producenta w karcie informacyjnej, dołączonej do każdego egzemplarza.

Dodatkowe wymagania dla ŚOI przewidzianych do użytku w atmosferze zagrożonej wybuchem

ŚOI przewidziane do użytku w atmosferze zagrożonej wybuchem powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby nie mogły być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i mogących spowodować zapłon mieszanki wybuchowej.

ŚOI do użytku w nagłych wypadkach lub do szybkiego zakładania lub zdejmowania

Tego rodzaju ŚOI powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby czas potrzebny do ich zakładania lub zdejmowania był jak najkrótszy. Wszystkie podzespoły, które umożliwiają prawidłowe zakładanie lub zdejmowanie ŚOI z użytkownika, muszą pozwalać na szybką i łatwą ich obsługę.

Udostępnij: