Dopuszczenie do użytkowania sprzętu gaśniczego

Dopuszczenie do użytkowania sprzętu gaśniczego

13 września 2021

Kto i na jakiej podstawie wydaje dopuszczenie do użytkowania sprzętu gaśniczego?

Kto wydaje dopuszczenie do użytkowania sprzętu gaśniczego?

Podręczny sprzęt gaśniczy należy do wyrobów, które mogą być stosowane tylko po uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania.

Świadectwa dopuszczenia wydają instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej wskazane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wydawane są na czas określone, przy czym nie może być on dłuższy niż 5 lat. Wyroby, które są dopuszczone do użytkowania, podlegają oznakowaniu przez producenta znakiem instytutu badawczego PSP, który wydał dopuszczenie, i podlegają kontroli zgodności z wymaganiami techniczno-użytkowymi. Kontrola dokonywana jest przez jednostkę, która wydała dopuszczenie. Jeśli wynik kontroli jest negatywny, dopuszczenie może zostać cofnięte.

Podstawa wydawania dopuszczenia

Dopuszczenie do użytkowania sprzętu gaśniczego i innych wyrobów może być wydane na podstawie:

 • pozytywnej oceny właściwości użytkowych wyrobu, potwierdzonych (w zależności od potrzeb) badaniami, opiniami ekspertów lub innymi dokumentami, jeśli wynika to z warunków stosowania wyrobu  (w oparciu o Polskie Normy, a w przypadku ich braku – wymagania techniczno-użytkowe);
 • pozytywnej oceny warunków techniczno-organizacyjnych producenta wyrobu (w oparciu o normy dotyczące systemów zarządzania jakością).

Jeżeli wyrób został:

 • zgodnie z prawem wyprodukowany lub dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim UE lub w Turcji,
 • zgodnie z prawem wyprodukowany w innym państwie członkowskim EFTA będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

– dopuszczenie wydaje się po ustaleniu, że poziom bezpieczeństwa wyrobu nie jest niższy od określonego w Polskich Normach lub wymaganiach techniczno-użytkowych.

Sprzęt gaśniczy i wyroby, które mogą być stosowane po uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. dopuszczenie do użytkowania muszą uzyskać następujące sprzęty i wyroby:

 • wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka;
 • pompy pożarnicze;
 • armatura i osprzęt pożarniczy;
 • pojazdy pożarnicze;
 • sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej;
 • narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej;
 • podręczny sprzęt gaśniczy:
  • gaśnice przenośne;
  • gaśnice przewoźne pianowe, wodne 45 (50) i proszkowe 50;
  • gaśnice przewoźne pianowe, wodne 25 i proszkowe 25 i 100;
  • hydronetki;
  • agregaty gaśnicze wodno-pianowe przenośne i przewoźne;
  • agregaty śniegowe;
 • środki gaśnicze;
 • sorbenty i zwilżacze;
 • elementy systemów alarmowania i powiadamiania;
 • elementy systemów ostrzegania i ewakuacji;
 • urządzenia do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • wybrane znaki bezpieczeństwa:
  • znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa;
  • znaki bezpieczeństwa – techniczne środki ppoż.
Udostępnij: