Etykiety CLP – transport materiałów niebezpiecznych

Etykiety CLP – transport materiałów niebezpiecznych

21 września 2020

Jakie informacje powinny zawierać etykiety CLP?

Zgodnie z rozporządzeniem CLP etykieta powinna być sporządzona dla:

 • substancji i mieszanin, które zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP stwarzają zagrożenie;
 • mieszanin, o których mowa w części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP;
 • materiałów wybuchowych, o których mowa w części 2.1 załącznika I do rozporządzenia CLP.

Etykiety CLP – zasady ogólne

Substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i zawarta w opakowaniu musi być opatrzona odpowiednią etykietą. Powinna ona zawierać następujące elementy:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy / dostawców;
 • nominalną ilość substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu;
 • identyfikator produktu;
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (jeżeli dotyczy);
 • hasła ostrzegawcze (jeżeli dotyczy), takie jak „niebezpieczeństwo”, „uwaga”;
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (jeżeli dotyczy), np. „może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza”, „działa szkodliwie w następstwie wdychania”, „łatwopalna ciecz i pary”;
 • odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (jeżeli dotyczy), np. „przechowywać pod zamknięciem”, „nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu”, „przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu”;
 • sekcję zawierającą informacje uzupełniające (jeżeli dotyczy).

Jeżeli elementy etykiety są w sposób wyraźny umieszczone na opakowaniu, etykieta nie jest wymagana. W takim przypadku do informacji umieszczonych na opakowaniu mają zastosowanie wymagania dotyczące etykiet.

Etykieta CLP – w jakim języku?

Etykietę sporządza się w języku (językach) urzędowym państwa członkowskiego, w którym substancja lub mieszanina wprowadzona jest do obrotu – chyba że dane państwo członkowskie postanowi inaczej. Dostawcy mogą użyć na etykietach większej liczby języków niż jest to wymagane przez państwo członkowskie, pod warunkiem, że we wszystkich użytych językach zostaną podane te same informacje.

Zasady umieszczania etykiet

Etykiety CLP powinny być trwale przytwierdzone do co najmniej jednej powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającego substancję lub mieszaninę i umożliwiającą odczytanie ich treści w poziomie, gdy pakunek jest ustawiony w typowy sposób. Kolor i układ każdej etykiety dobiera się w taki sposób, by piktogram określający rodzaj zagrożenia był wyraźnie widoczny.

Elementy etykiety nanosi się w sposób wyraźny i nieusuwalny. Powinny wyróżniać się od tła, a wielkość i odstępy między znakami powinny łatwe odczytanie elementów.

Udostępnij: