Gazy utleniające – oznakowanie i klasyfikacja CLP

Gazy utleniające – oznakowanie i klasyfikacja CLP

24 listopada 2021

Gazy utleniające w klasyfikacji CLP. Jakie są kryteria ich klasyfikacji i jak powinny być prawidłowo oznakowane?

Gazy utleniające – definicja

Zgodnie z definicją gazy utleniające to jakiekolwiek gazy lub mieszaniny gazowe, które na ogół, w skutek dostarczania tlenu, mogą powodować zapalanie lub przyczyniać się do spalania innych materiałów bardziej niż powietrze.

Kryteria klasyfikacji

Gazy utleniające klasyfikuje się do jednej kategorii niniejszej klasy.

KategoriaKryteria
1Jakikolwiek gaz, który na ogół, w skutek dostarczania tlenu, może powodować zapalanie lub przyczyniać się do spalania innych materiałów bardziej niż powietrze.

Przy czym „gazy powodujące zapalanie lub przyczyniające się do spalania innych materiałów bardziej niż powietrze” to czyste gazy lub ich mieszaniny o sile utleniania większej niż 23,5% siły określonej przy pomocy metody opisanej w normie ISO 1156 ze zmianami.

Informowanie o zagrożeniach

Substancje, które spełniają kryteria klasyfikacji tej klasy zagrożenia, powinny być oznakowane piktogramem ostrzegawczym GHS 03.

Pozostałe elementy oznakowania

 • Hasło ostrzegawcze
  • Niebezpieczeństwo.
 • Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
  • H270: Może powodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
 • Zwrot wskazujący środki ostrożności – Zapobieganie
  • P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
  • P224 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.
 • Zwrot wskazujący środki ostrożności – Reagowanie
  • P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek.
 • Zwrot wskazujący środki ostrożności – Przechowywanie
  • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

W celu zakwalifikowania gazu utleniającego przeprowadza się badania i stosuje metody obliczeniowe zgodnie z opisem w normie ISO 10156 ze zmianami: „Gazy i mieszaniny gazowe – wyznaczanie odporności na zagrożenie ogniowe i utlenianie podczas wyboru zaworów wlotowych do butli do gazów”.

Udostępnij: