Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

9 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zawiera dokładne wytyczne dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Za jej zapewnienie i wdrożenie odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Według wspomnianego aktu prawnego do stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zobowiązani są właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, w których:

 • kubatura brutto obiektu lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 – ta zasada nie dotyczy budynków inwentarskich;

 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;

 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co musi zawierać?

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
 • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice i sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym.
 • Instrukcje dotyczące postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.
 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
 • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi i treścią instrukcji ochrony przeciwpożarowej.
 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
 • Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych m.in. powierzchni i wysokości budynku, liczby kondygnacji budynku, odległości od obiektów sąsiadujących, parametrów pożarowych występujących substancji palnych, występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (strefach pożarowych), warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
 • Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Jak często aktualizować instrukcję postępowania na wypadek pożaru?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata lub w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Ponadto jej rozmieszczenie powinno być widoczne dla wszystkich użytkowników obiektu, jak też dla ekip ratowniczych.

Udostępnij:

2 thoughts on “Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”

Comments are closed.