Jak stosować znaki bezpieczeństwa?

Jak stosować znaki bezpieczeństwa?

22 maja 2018

Minimalne wymagania odnoszące się do tego, jak stosować znaki bezpieczeństwa, znajdują się w Dyterektywie 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dla zapewnienia znaków bezpieczeństwa i/lub higieny pracy.

Skuteczność znaków

Jak stosować znaki bezpieczeństwa, żeby dobrze pełniły swoją funkcję? Przede wszystkim znaki muszą być czytelne i odpowiednio umiejscowione. Liczba i usytuowanie znaków oraz urządzeń sygnalizujących zależy od zakresu zagrożenia czy niebezpieczeństwa lub strefy, jaka jest zagrożeniem objęta. Tereny lub pomieszczenia używane do składowania znaczących ilości substancji niebezpiecznych lub preparatów muszą być oznaczone odpowiednimi znakami ostrzegawczymi. W unijnej dyrektywie wymienione zostały czynniki, które mogą obniżać skuteczność znaków.

Zgodnie z dokumentem skuteczność oznakowania nie może być zakłócona przez słaby projekt, niewystarczającą liczbę znaków, nieodpowiednie umiejscowienie czy słaby stan i nieprawidłowe funkcjonowanie znaków oraz urządzeń sygnalizacyjnych. Również obecność innego źródła emisji tego samego typu może utrudniać widzialność i słyszalność znaków, dlatego:

  • Należy unikać umieszczania zbyt wielu znaków blisko siebie.
  • Nie należy używać jednocześnie dwóch znaków, które łatwo pomylić.
  • Znak świetlny nie może znajdować się w pobliżu innego, podobnego, świecącego źródła.
  • Nie powinno się używać jednocześnie dwóch sygnałów akustycznych.
  • Sygnał akustyczny nie może być zastosowany, jeżeli w otoczeniu poziom hałasu jest zbyt wysoki.

Jak stosować znaki bezpieczeństwa – wytyczne

Wśród informacji na temat tego, jak stosować znaki bezpieczeństwa, znajdują się również inne wytyczne dotyczące m.in. ich konserwacji. Aby zapewnić zachowanie odpowiedniej jakości i funkcjonalności, znaki oraz urządzenia sygnalizacyjne powinny być (zależnie od wymagań) czyszczone, konserwowane, sprawdzane i naprawiane w regularnych odstępach czasu. Również znaki świetlne i sygnały akustyczne być sprawdzane w odpowiednio częstych odstępach czasu, żeby upewnić się, czy na pewno działają poprawnie i będą skuteczne w razie konieczności ich użycia.

W Dyrektywie 92/58/EWG przeczytamy także, jak stosować znaki bezpieczeństwa wymagające zasilania – muszą one mieć zagwarantowane zasilanie awaryjne, na wypadek przerwy w dostawie energii. Uruchomienie znaku świetlnego i/lub sygnału akustycznego wskazuje, kiedy należy rozpocząć określone działania, a znak lub sygnał musi być aktywowany tak długo, jak wymaga tego sytuacja. Ważne również, by należycie zadbać o bezpieczeństwo pracowników, których wzrok i słuch jest osłabiony (w tym osłabiony z powodu noszenia środków ochrony indywidualnej) – należy podjąć środki w celu zastąpienia lub uzupełnienia istniejących znaków.

Udostępnij: