Klęska żywiołowa – oznakowanie

Klęska żywiołowa – oznakowanie

30 października 2017

Zgodnie z definicją, klęska żywiołowa związana jest z katastrofą wywołaną ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub awarią techniczną. Jej skutki niosą za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia dużej liczby osób i ich mienia oraz dużych obszarów środowiska. Podczas klęski żywiołowej podejmowane są nadzwyczajne środki, angażujące różne służby (np. wojsko), które mają zapobiec lub sprawnie usunąć jej skutki.

Klęska żywiołowa zawsze wiąże się z ogromnymi stratami. Aby zniwelować szkody powstałe w wyniku awarii lub katastrofy naturalnej, odpowiednie organa mogą wprowadzi stan klęski żywiołowej. W Polsce tryb jej wprowadzenia oraz zniesienia określa ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
W ustawie możemy przeczytać:

Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

Ustawa rozróżnia klęskę żywiołową (katastrofę naturalną lub awarię) i katastrofę naturalną (związaną z destruktywnym działaniem natury, np. trzęsieniem ziemi, powodzią, suszą, huraganem, masowym występowaniem szkodników lub chorób), przy czym, w myśl zapisów, zdarzenia te mogą być wywołane przez działalność terrorystyczną.

Klęska żywiołowa – kto odpowiada za wspólne działania?

Podczas klęski żywiołowej różne organa państwowe, instytucje i służby specjalne działają wspólnie w celu zminimalizowania szkód lub dalszego ich rozprzestrzeniania. Według ustawy wspólnymi działaniami mogą kierować:

  • Wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeśli stan klęski żywiołowej został wprowadzony tylko na obszarze gminy.
  • Starosta – jeśli stan klęski żywiołowej został wprowadzony na obszarze większym niż jedna gmina wchodząca w skład powiatu.
  • Wojewoda – jeśli stan klęski żywiołowej został wprowadzony na obszarze większym niż jeden powiat wchodzący w skład województwa.
  • Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister, do zakresu działania którego należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie albo minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów – jeśli stan klęski żywiołowej wprowadzony został na obszarze większym niż jedno województwo.

 

Klęska żywiołowa – znaki bezpieczeństwa

Stan wyjątkowy, jakim jest klęska żywiołowa, wymaga podjęcia wyjątkowych działań. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi na obszarze dotkniętym kataklizmem ustawione są specjalne znaki, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem, zakazują lub nakazuję wykonywanie danych czynności lub informują, np. o ważnych punktach. Każda grupa znaków wyróżnia się inną kolorystyką, składa się z Intuicyjnego piktogramu oraz przekazu słownego.

Znaki ostrzegawcze

Są barwy żółtej. Piktogram na znaku jest w kształcie trójkąta z czarną obwódką, wewnątrz którego znajduje się symbol wskazujący na rodzaj niebezpieczeństwa, przed którym ostrzega.

Znaki zakazu

Utrzymane są w kolorystyce czerwonej i białej. Wewnątrz białego koła z czerwoną obwódką znajduje się piktogram, którego dotyczy zakaz.

Znaki nakazu

Znaki nakazu mają barwę niebieską. Biały piktogram, nakazujący dane zachowania, znajduje się wewnątrz niebieskiego koła.

Znaki informacyjne

Utrzymane są w kolorze zielonym. Biały piktogram umieszczony jest wewnątrz zielonego kwadratu z białą obwódką.

Udostępnij: