Natryski ratunkowe – oznakowanie i wymagania

Natryski ratunkowe – oznakowanie i wymagania

8 sierpnia 2021

Kiedy w miejscu pracy powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa)? Jak powinny być prawidłowo oznakowane i jakie muszą spełniać wymagania?

Gdzie powinny być zainstalowane natryski ratunkowe?

Obowiązek montażu natrysków bezpieczeństwa (pryszniców bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z przepisami muszą być zainstalowane w miejscu pracy, jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku – nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy.

Wymagania dla urządzeń tego rodzaju określa norma EN 15154.

Rozmieszczenie natrysków

Prysznice bezpieczeństwa i natryski do przemywania oczu powinny, w razie potrzeby, umożliwiać ich natychmiastowe uruchomienie (samoczynnie lub w inny sposób) – z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Natryski powinny być zasilane wodą nieogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki atmosferyczne.

Umywalki

Przy wyjściu z pomieszczenia, w którym odbywa się praca przy użyciu materiałów zakaźnych lub toksycznych powinna znajdować się co najmniej jedna umywalka z doprowadzoną do niej ciepłą wodą – na każdych dwudziestu pracowników jednocześnie zatrudnionych, lecz nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Natryski ratunkowe (prysznice do ciała) i myjki do oczu przyłączone do sieci wodociągowej – norma EN 15154

Zarówno prysznice do ciała, jak i myjki do oczu powinny pozwolić na spłukanie substancji lub rozcieńczenie jej w taki sposób, aby ją unieszkodliwić.

Prysznic bezpieczeństwa powinien zapewniać stały przepływ wody wynoszący co najmniej 60 l/m (jeżeli nie obowiązują inne przepisy lokalne lub krajowe), natomiast myjka do oczu – 6 l/m. Urządzenia powinny dostarczać wodę przez co najmniej 15 minut. Ciśnienie wody nie może być zbyt wysokie, aby nie powodować obrażeń użytkownika.

Normy EN 15154-1 i EN 15154-2 zalecają stosowanie wody o temperaturze od 15°C do 37°C – chodzi o to, by nie pogarszać stanu zdrowia osób poszkodowanych i zapewnić użytkownikom lepszy komfort.

Udostępnij: