Obowiązki pracodawcy w dobie koronawirusa: jakie środki bezpieczeństwa BHP należy zapewnić?

Obowiązki pracodawcy w dobie koronawirusa: jakie środki bezpieczeństwa BHP należy zapewnić?

12 lipca 2021

Przepisy mówią jasno, że za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób pracodawcy powinni realizować ten obowiązek w dobie koronawirusa.

Bezpieczeństwo pracowników – obowiązki pracodawcy w świetle Kodeksu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 

W szczególności do jego obowiązków należy:

·   organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

·   zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów BHP, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie tych poleceń;

·   reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników (uwzględniając przy tym zmieniające się warunki wykonywania pracy);

·   zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne, a także wpływ czynników pracy;

·   uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

·   zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

·   zapewnienie wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Zapisy kodeksu pracy dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy mają zastosowanie również podczas pandemii koronawirusa.

W jaki sposób można zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2?

Chociaż w świetle przepisów to pracodawca jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w pracy, również pracownicy mają pewne obowiązki, jeśli chodzi o przepisy BHP. Kodeks pracy obliguje ich m.in. do znajomości przepisów BHP i wykonywania pracy w zgodzie z tymi przepisami. Pracownicy powinni również stosować, zgodnie z ich przeznaczeniem, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Jeśli w miejscu pracy dojdzie do wypadku lub w inny sposób zagrożone jest ludzkie zdrowie, pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. Poza tym pracownicy powinni współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP.

Pomijając wszystkie inne kwestie, każdy pracownik – szczególnie w obliczu pandemii – powinien we własnym zakresie dbać o swoje zdrowie, unikając zagrożeń lub podejmując działania, które minimalizują ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2. Wirus wywołujący chorobę COVID-19 przenosi się drogą kropelkową. W zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników bardzo ważne jest częste mycie rąk, zasłanianie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób.

Dzialania, ktore minimalizuja ryzyko zarazenia sie wirusem SARS-CoV-2

Wytyczne dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, przygotowało dla przedsiębiorców listę czynności, które ograniczają rozprzestrzenianie się koronawirusa /// UWAGA SEO: Należy osadzić jako link nofollow. Pracodawcy, zgodnie z wytycznymi, powinni wdrażać różne rozwiązania organizacyjne.

1.       Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

3.    Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.

4.   Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5.  Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

6.  Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

7.     Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

8.     Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

9.  Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

10.  Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

11.  Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.

12.   Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:

·       powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

·   wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem

Przepisy BHP a koronawirus

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest dynamiczna. Obowiązki pracodawcy mogą zmieniać się w zależności od wprowadzanych odgórnie obostrzeń i ograniczeń oraz treści obowiązujących w danym momencie rozporządzeń.

Warunki pracy

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego COVID-19 obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie:

·       osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

·       odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Obowiązek zapewnienia właściwych dla zagrożenia środków ochrony zbiorowej i indywidualnej wynika również z Kodeksu pracy:

·   art. 2221 § 1 W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki;

·     art. 2376 § 1 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Praca zdalna

W świetle obowiązujących przepisów pracodawca może polecić pracownikowi, aby ten wykonywał swoją pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Taką dyspozycję wydać można w okresie obowiązywania stanu zagrożenie epidemicznego albo stanu epidemii (ogłoszonego z powodu COVID-19) oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Pracodawca może w cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej w dowolnym momencie.

Pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania danej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Narzędzia, a także materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej podczas pandemii koronawirusa oraz obsługę logistyczną pracy musi zapewnić pracodawca. 

Przy wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania pracownik może używać narzędzi lub materiałów, które nie zostały zapewnione przez pracodawcę, ale tylko pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych (w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę).

Praca zdalna podczas pandemii

Czy pracodawca musi poinformować sanepid o przypadku COVID-19 w zakładzie pracy?

Obowiązek poinformowania odpowiednich służb i pozostałych pracowników o przypadku COVID-19 w miejscu pracy nie wynika bezpośrednio z przepisów wprowadzonych w trakcie pandemii. Warto jednak zajrzeć do Kodeksu pracy, w którym znajduje się zapis, że w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia należy poinformować o tym fakcie pracowników

Z kolei ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada obowiązek udzielania danych i informacji (m.in. organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej) niezbędnych do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi i zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Udostępnij: