Ochrona przed hałasem w pracy a BHP

Ochrona przed hałasem w pracy a BHP

11 czerwca 2018

Dźwięki o zbyt nadmiernym natężeniu, nieprzyjemne, dokuczliwe i uciążliwe – hałas stanowi poważne zagrożenie w miejscu pracy. Może prowadzić do trwałych ubytków słuchu, działa również jako stresor i negatywnie oddziałuje na układ nerwowy. Ochrona przed hałasem w miejscu pracy jest jednym z obowiązków, jaki spoczywa na pracodawcach. Jak więc chronić słuch pracowników?

Środki ochrony słuchu – rozwiązania techniczne i organizacyjne

Sposoby ograniczenia hałasu – BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami, które związane są z narażeniem na hałas, w szczególności przez zastosowanie:

 • Procesów technologicznych, niepowodujących nadmiernego hałasu.
 • Maszyn i innych urządzeń technicznych, powodujących możliwie najmniejszy hałas (nieprzekraczający dopuszczalnych wartości).
 • Rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy.

Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy określają właściwe przepisy i Polskie Normy.

Ochrona przed hałasem, BHP w miejscu pracy – inne środki

Jeżeli zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjnych nie są wystarczające, a poziom hałasu w dalszym ciągu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca musi zapewnić:

 • Ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, które mają na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas.
 • Zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników.
 • Ograniczenie czasu ekspozycji na hałas (w tym stosowani przerw w pracy).
 • Oznakowanie stref zagrożonych hałasem oraz, jeśli jest to uzasadnione ze względu na stopień zagrożenia i możliwe, ograniczenie dostępu do tych stref poprzez ich odgrodzenie.

Wymagania dotyczące ochrony zdrowia pracowników, którzy przy pracy narażeni są na nadmierną ekspozycję na hałas, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Jak chronić się przed hałasem w pracy? Na czym polega ochrona przed hałasem przemysłowym?

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. hałas to każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

Środki ochrony zbiorowej przed hałasem

Pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania u źródła ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas. Jeśli hałas przekracza dopuszczalne normy, należy sporządzić i wprowadzić w życie program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas oraz dostosować te działania do potrzeb pracowników należących do grup szczególnego ryzyka.

W szczególności chodzi o następujące działania:

 • unikanie procesów lub metod pracy powodujących narażenie na hałas i zastępowaniu ich innymi, stwarzającymi mniejsze zagrożenie;
 • dobieranie środków pracy przeznaczonych do wykonywania określonej pracy, właściwie zaprojektowanych pod względem ergonomicznym, o możliwie najniższym poziomie emisji hałasu;
 • ograniczenie narażenia na hałas środkami technicznymi – przez stosowanie obudów dźwiękoszczelnych, kabin dźwiękoszczelnych, tłumików, ekranów, materiałów dźwiękochłonnych oraz układów izolujących i tłumiących dźwięki materiałowe;
 • projektowanie miejsc pracy i rozmieszczanie stanowisk pracy w sposób umożliwiający izolację od źródeł hałasu oraz ograniczający jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł na pracownika;
 • konserwowanie środków pracy, obiektów budowlanych, urządzeń i układów izolujących i tłumiących hałas oraz innych środków ochrony zbiorowej;
 • informowanie i szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania się środkami pracy;
 • ograniczanie czasu i poziomu narażenia oraz liczby osób narażonych na hałas przez właściwą organizację pracy, w szczególności stosowanie skróconego czasu lub przerw w pracy i rotacji na stanowiskach pracy.

Środki ochrony indywidualnej przed hałasem

Środki ochrony słuchu konieczne są przy wykonywaniu wszelkich prac w warunkach, w których poziom hałasu przekracza najwyższe dopuszczalne natężenie. W szczególności:

 • prace przy użyciu narzędzi pneumatycznych;
 • prace przy wbijaniu pali;
 • ciecie drewna przy użyciu pilarki tarczowej lub pilarki z piłą łańcuchową.

Środki ochrony słuchu:

 • wkładki przeciwhałasowe,
 • nauszniki przeciwhałasowe,
 • hełmy przeciwhałasowe.
Udostępnij: