Gdzie można bezpiecznie rozpalić ognisko w lesie?

Gdzie można bezpiecznie rozpalić ognisko w lesie?

9 czerwca 2022

„Płonie ognisko w lesie” – tak zaczyna się chyba wszystkim doskonale znana piosenka harcerska. Warto jednak wiedzieć, że za biwakowanie i rozpalanie ogniska w lesie można dostać mandat. Gdzie bezpiecznie zrobić ognisko i skąd wziąć chrust?

Czy wolno rozpalać ognisko w lesie?

Art. 30 Ustawy o lasach wskazuje, jakie zachowania i jakie czynności są w lesie zabronione. Zgodnie z punktem 3 tego artykułu w lasach oraz na terenach śródleśnych, a także w odległości 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności, które mogą wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  • korzystania z otwartego płomienia,
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Oznacza to, że w lesie nie tylko nie można w dowolnym miejscu rozpalać ognisk, ale również zabronione jest palenie papierosów. Co więcej, w lesie nie można rozbijać namiotów – wspomniany już art. 30 wskazuje, że w lesie zabronione jest biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

Chrust na ognisko – czy w lesie można zbierać gałęzie?

Może być to zaskoczeniem, ale w lesie nie można zbierać chrustu ani gałęzi na ognisko – w świetle przepisów jest to wykroczenie. W art. 148 § 1 Kodeksu wykroczeń znajduje się następujący zapis:

Kto:

  • dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,
  • zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki,

podlega karze grzywny.

Skąd wziąć gałęzie na ognisko? W tym celu najlepiej zwrócić się do leśniczego, który wskaże, jak przygotować ognisko.

Mandat za ognisko w lesie

Zgodnie z art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Za rozpalenie ogniska w lesie można dostać mandat w wysokości 500 zł.

Skąd wziąć informację o tym, gdzie w lesie można rozpalić ognisko lub rozbić namiot?

Chcąc zrobić biwak lub ognisko w lesie, warto sprawdzić na stronie internetowej danego nadleśnictwa, gdzie znajdują się miejsca do tego wyznaczone. Aby zasięgnąć informacji, można również skontaktować się z pracownikami nadleśnictwa.

Warto również zwracać uwagę na tablice leśne, które mogą wskazywać miejsca, w których można rozpalać ognisko, lub przypominać o obowiązującym zakazie.

Udostępnij: