Oznakowanie magazynu a zagrożenia występujące w miejscu pracy

Oznakowanie magazynu a zagrożenia występujące w miejscu pracy

17 listopada 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa. Jak powinno wyglądać oznakowanie magazynu?

Magazyn – najczęściej występujące zagrożenia

Poślizgnięcia, potknięcia, upadki z wysokości

Bardzo częstą przyczyną obrażeń i urazów są poślizgnięcia, potknięcia oraz upadki. Potencjalnym zagrożeniem może być np. śliska (mokra lub zatłuszczona) podłoga, przedmioty pozostawione w ciągach komunikacyjnych, a także wchodzenie na drabiny i pomosty (np. przy układaniu lub zdejmowaniu przedmiotów z regałów).

Uderzenia, urazy mechaniczne

Używanie ostrych narzędzi, ostre krawędzie przedmiotów czy szklane odłamki zwiększają ryzyko powstawania urazów mechanicznych. Pracownicy magazynów narażeni są również na uderzenie przez przedmioty, które z różnych powodów (np. z powodu nieprawidłowego ułożenia na regale) mogą spaść z wysokości.

Urządzenia mechaniczne

Zagrożenie stanowią także wózki widłowe oraz innego rodzaju ciężki sprzęt wykorzystywany w magazynach. Brak odpowiedniego oznakowania, nieprzestrzeganie zasad BHP czy nieumiejętne korzystanie z maszyn mogą skutkować kolizjami i ciężkimi wypadkami.

Narażenie na działanie substancji chemicznych

W niektórych magazynach przechowuje się niebezpieczne chemikalia. Niestety, czasem może dojść do przypadkowego wycieku substancji. Taka sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla pracowników magazynu.

Oznakowanie magazynu a inne zagrożenia

Inne zagrożenia to np. nadmierny wysiłek fizyczny, wymuszona pozycja podczas pracy, praca w nadmiernym hałasie, bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura czy też niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Przykładowe oznakowanie magazynu – z jakimi znakami można się spotkać?

Prawidłowe oznakowanie magazynu wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Znaki mogą np. informować pracowników o występujących na danej przestrzeni zagrożeniach (znaki ostrzegawcze BHP), wskazywać, jakie zachowania są niepożądane (znaki zakazu BHP), lub instruować, aby podjęli niezbędne środki ostrożności (znaki nakazu BHP).

Oznakowanie magazynu – znaki BHP ostrzegawcze

Znaki BHP nakazu

Znaki BHP zakazu

Udostępnij: