Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej

Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej

29 maja 2018

Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej muszą spełniać określone wymagania, zawarte w załączniku nr 3 (Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych) do Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Co warto wiedzieć na ten temat?

Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej – informacje

Pranie, odkażanie, suszenie, odpylanie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

W zakładzie pracy powinna znajdować się specjalna pralnia odzieży (wyposażone w odpowiednie, mechaniczne urządzenia do prania), jeżeli:

  • odzież robocza lub ochronna może stać się powodem skażenia innej odzieży, która prana jest jednocześnie;
  • odzież ochronna lub robocza jest szczególnie zagrożona;
  • wymagają tego specjalne względy higieny produkcji.

Zakład pracy, oprócz pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej, powinien zapewnić także odpylanie, dezynfekcję, suszenie odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej oraz naprawy odzieży i obuwia roboczego.

Jeżeli w miejscu pracy stosowana odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej narażone są na zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami lub preparatami chemicznymi, należy stosować urządzenia służące do neutralizacji tych substancji i preparatów.

Szatnie odzieży ochronnej i roboczej

Zgodnie z wytycznymi szatnia odzieży ochronnej i roboczej powinna być urządzona (niezależnie od szatni przeznaczonej do przechowywania własnej odzieży pracowników) w tych zakładach pracy, gdzie wykonywane czynności powodują duże zabrudzenia odzieży, mogące powodować np. zanieczyszczenie wnętrz szafy do przechowywania ubrań, lub jej zamoczenie, a także tam, gdzie odzież robocza, ze względu na rodzaj pracy, musi spełniać szczególne wymagania higienicznosanitarne.

Wyposażenie szatni

Pomieszczenia do prania i przechowywania odzieży roboczej, w tym również szatnie, powinny spełniać pewne wytyczne, np. w pomieszczeniu powinno przypadać na każdego pracownika, który korzysta z szatni, co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi. Szatnie odzieży ochronnej i roboczej muszą być wyposażone w szafy do indywidualnego użytku każdego pracownika. Pomieszczenie powinno mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią, natryskami i szatnią odzieży własnej pracowników.

Udostępnij: