Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

8 maja 2019

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje przepisy, jakim podlegają prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, we wnętrzach urządzeń technicznych oraz w innych zamkniętych przestrzeniach. Chodzi o miejsca, do których wejście odbywa się przez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Wszystkie te przestrzenie zwane są w Rozporządzeniu „zbiornikami”.

Nadzór

Prace w zbiornikach mogą być podjęte i prowadzony jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia, w trybie ustalonym przez pracodawcę. Przy tego rodzaju pracach należy zapewnić stały nadzór. Osoba, która wydaje polecenie wykonania takiej pracy, powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom. Pracownikowi znajdującemu się w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku.

Prace w zbiornikach – wymagania

Prace w zbiornikach mogą być podjęte i prowadzone jedynie po spełnieniu ściśle określonych wymagań.

  • Zbiornik należy opróżnić i wstępnie oczyścić przez przemycie, przedmuchanie parą lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem. Niedopuszczalne jest przedmuchiwanie zbiornika tlenem.
  • Jeśli prace w zbiornikach mogą być związane z zagrożeniem pożarowym, należy stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej.
  • Należy odłączyć dopływ do zbiorników materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników, przewodów, aparatury, itp.

Prace w zbiornikach a inne urządzenia

  • Grzejniki, które znajdują się we wnętrzu zbiornika, a także urządzenia ruchome oraz inne, mogące stworzyć zagrożenie, należy odłączyć od źródeł zasilania.
  • Na czas trwania prac w zbiornikach należy wyłączyć z ruchu lub unieruchomić tory kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu itp., które znajdują się nad zbiornikiem.

Powietrze i temperatura otocznia

  • Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac wewnątrz zbiornika, powietrze w zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji, sklasyfikowanych jako niebezpieczne.
  • Temperatura powietrza w zbiornikach nie powinna różnić się od temperatury otoczenia więcej niż 5°C.
  • Prace w zbiornikach wymagają zapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Wymagania, określone w punkcie 1, nie dotyczą przygotowania kanału do wykonywania w nim pracy, a w punkcie 3 – kanału i studzienki kanalizacyjnej.

Przed wykonaniem prac w kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek kanału, pozostawiając otwarte włazy, oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny. Jeżeli nie jest to możliwe – maksymalnie ograniczyć spływ ścieków.

Udostępnij: