Punkty pierwszej pomocy

Punkty pierwszej pomocy

8 stycznia 2019

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu niebezpieczeństw w miejscu pracy, a także zapewnienie, w razie wypadku, odpowiednich środków, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Punkty pierwszej pomocy oraz apteczki stanowią podstawę systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. System ten powinien być opracowany w oparciu o szczegółową analizę zagrożeń występujących w zakładzie pracy. w szczególności pracodawca powinien zapewnić:

  • Punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonuje się prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów lub pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne.
  • Apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Punkty pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Jeśli chodzi o punkty pierwszej pomocy, to przepisy BHP nie określają dokładnie, ile powinno ich być w danym zakładzie pracy. Przepisy nie mówią również nic na temat rozlokowania takich punktów. W Rozporządzeniu możemy przeczytać, że liczba, rozlokowanie i wyposażenie punków pierwszej pomocy oraz apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Powinno się przy tym uwzględnić rodzaje oraz nasilenie zagrożeń, które występują w miejscu pracy.

Apteczki i punkty pierwszej pomocy – oznakowanie i obsługa

Punkty pierwszej pomocy oraz apteczki obsługiwane są na każdej zmianie przez wyznaczonych pracowników, przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. Zarówno w punktach pierwszej pomocy, jak i przy apteczkach powinny być wywieszone instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz wykazy pracowników, którzy wyznaczeni są do udzielania takiej pomocy. Ważne, by instrukcje były wywieszone w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Punkty pierwszej pomocy, a także miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Udostępnij: