Strefa płatnego parkowania i jej oznakowanie

Strefa płatnego parkowania i jej oznakowanie

10 kwietnia 2020

Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego pobierana jest opłata. O wyjeździe z takiego obszaru informuje znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.

Znak D-44 – strefa płatnego parkowania

Znak D-44 stosuje się w celu wskazania strefy, w której w ciągu doby lub w określone dni tygodnia lub w określonych godzinach za postój pobierana jest opłata. W tak oznakowanej strefie postój w czasie wskazanym na znaku, bez wniesienia opłat, jest zabroniony.

Znaki informacyjne D-44 mają wymiary z grup znaków dużych. Na znaku, obok napisu „Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty – poprzez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej, biletu itp. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty dotyczy określonych dni lub godzin, pod napisem „Postój płatny” umieszcza się informacje, określające zakres stosowania znaku.

Znaki D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do strefy płatnego parkowania.

Strefy płatnego parkowania tworzy się w celu zwiększenia rotacji pojazdów na postoju, w tych obszarach miast, w których liczba dostępnych miejsc postojowych jest znacznie mniejsza od zapotrzebowania (szczególnie w godzinach pracy urzędów lub placówek handlowych).

Znak D-45 – koniec strefy płatnego parkowania

Znak D-45 stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. Na jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza się w tym samym przekroju co znak D-44.

Oznakowanie miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania

14 lutego 2014 r. weszła w życie nowelizacja, na mocy której w strefie płatnego parkowania miejsca postojowe wyznacza się jednocześnie znakiem pionowym D-18 oraz odpowiednimi znakami poziomymi – P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 „koperta” lub P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

Co oznacza to w praktyce? Zgodnie z przepisami nie ma konieczności ponoszenia opłat za postój w strefach wyznaczonych znakami D-44, a naliczanie takich opłat nie jest możliwe, jeżeli miejsce zostało oznakowane tylko znakiem pionowym lub tylko znakiem poziomym.

Udostępnij: