Tabliczka z numerem nieruchomości a przepisy: jak prawidłowo oznakować nowy dom?

Tabliczka z numerem nieruchomości a przepisy: jak prawidłowo oznakować nowy dom?

11 sierpnia 2021

Choć może się wydawać, że po zakupie nieruchomości dbanie o stan infrastruktury oraz czystość chodnika przed bramą posesji to jedyne obowiązki właściciela, w praktyce jest ich nieco więcej. Jedną z często ignorowanych powinności jest oznakowanie posesji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Przeczytaj, jak zrobić to należycie i uniknąć dotkliwej kary finansowej.

Z czego wynika obowiązek oznakowania domu?

O konieczności umieszczenia w widocznym miejscu oznaczenia nieruchomości wspomina kilka aktów prawnych. Są to:

  • prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • kodeks wykroczeń,
  • ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W przeszłości numerację nieruchomości regulowało również rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości, ale zostało ono uchylone w 2010 roku.

Jeżeli znalazłeś nieruchomość, która Cię interesuje (ponad 30 tysięcy ofert znajdziesz na https://www.morizon.pl/domy/), koniecznie sprawdź ten detal! Może się okazać, że na Twojej liście rzeczy do zrobienia, pojawi się jeszcze jedna rzecz. Przeanalizujmy, jakie informacje wynikają ze wskazanych ustaw.

Co o oznakowaniu nieruchomości mówią przepisy prawa?

Obowiązek wieszania tabliczki z numerem nieruchomości wynika wprost z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, „(…)właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu takiego numeru (…)”.

Na tabliczce należy umieścić numer nieruchomości oraz nazwę ulicy lub placu. Jeżeli działka znajduje się w miejscowości, gdzie ulice i place nie są oznaczane (dotyczy to zwłaszcza bardzo małych ośrodków administracyjnych), obok numeru powinna widnieć nazwa miejscowości.

W sytuacji, gdy budynek znajduje się w głębi nieruchomości, w miejscu, które trudno zobaczyć z zewnątrz, numerację nieruchomości powinno umieścić się również na ogrodzeniu.

W niektórych lokalizacjach organy jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tablicy dodatkowych informacji, np. nazwy osiedla dzielnicy lub zespołu urbanistycznego. Takie zabiegi stosuje się przede wszystkim w dużych miastach, aby ułatwić mieszkańcom i turystom orientację w terenie.

Obowiązek ustalenia, jaki numer ma dana nieruchomość, spoczywa na wójcie (lub odpowiednio burmistrzu albo prezydentowi miasta), który dokonuje tego z urzędu lub na wniosek i zawiadamia o ustaleniach wszystkie zainteresowane osoby. W przypadku wystąpienia z wnioskiem procedura jest wolna od opłat administracyjnych.

Z kolei ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadza obowiązek prowadzenia przez organy administracji rejestrów informatycznych oraz określa zasady wymiany informacji dotyczących m.in. zebranych danych dotyczących nieruchomości (także ich numeracji).

Czy dom na działce rolnej również musi posiadać oznaczenie?

Przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego posługując się określeniem nieruchomości zabudowanej, nie różnicują działek zlokalizowanych na terenach miejskich oraz rolnych. Dlatego budując dom poza miastem, będziesz musiał spełnić dokładnie te same wymogi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.morizon.pl/blog/budowa-domu-na-dzialce-rolnej-krok-po-kroku/.

Co mi grozi, jeżeli nie oznakuję nieruchomości?

nr budynku na ścianie

Brak zamieszczenia oznaczenia nieruchomości jest wykroczeniem w rozumieniu art. 64 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem, „(…) Kto, będąc właścicielem administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomość, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany (…)”.

Z paragrafu 2 wspomnianego przepisu wynika również obowiązek oświetlenia tabliczki z numerem pod rygorem nałożenia tej samej kary. Co ciekawe, sankcja w tym przypadku nie znalazła odzwierciedlenia w normach materialno-prawnych.

W praktyce oznacza to, że nie ma przepisu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, który nakazywałby podświetlać tablice, więc większość właścicieli po prostu tego nie robi.

Choć obowiązek numeracji nieruchomości może wydawać się uciążliwy, należy przestrzegać przepisów prawa. Poza tym w sklepach kupisz wiele oznaczeń nieruchomości, które będą stanowiły piękną ozdobę fasady. Popularne są zwłaszcza tabliczki metalowe i ceramiczne (w tym portugalskie Azulejo).

Oznaczenie nieruchomości to ogromna wygoda nie tylko dla listonosza czy odwiedzających Cię gości, ale przede wszystkim dla innych mieszkańców. Warto o nią dbać!

Udostępnij: