Transport odpadów – nowe przepisy

Transport odpadów – nowe przepisy

5 lutego 2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, obowiązujące od 28 stycznia 2018 roku, określa nowe, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu oznakowania tych środków transportu. Warto przyjrzeć się, co w praktyce oznacza wejście w życie rozporządzenia i na jakich zasadach będzie odbywał się teraz transport odpadów.

Transport odpadów odbywał się do tej pory na zasadach, które określane były w zezwoleniach wydawanych przez stosowne organa. Rozporządzenie nie tylko wprowadza nowe zasady przewożenia śmieci, ale wskazuje na konieczność szczegółowego oznakowania pojazdów, które je przewożą. Wymagane są również dokumenty potwierdzające rodzaj transportowanych odpadków. Przepisy, które weszły w życie, nie dotyczą przewożenia towarów niebezpiecznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych).

Nowe zasady przewożenia odpadów

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • Odpady niebezpieczne mogą być transportowane razem z innymi, pod warunkiem, że sposób transportu uniemożliwia ich kontakt.
  • Transport odpadów musi odbywać się w sposób, który uniemożliwia zmieszanie się poszczególnych rodzajów odpadów. (Za wyjątkiem sytuacji, gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie).
  • Przewożone śmieci muszą być zabezpieczone w taki sposób, by uniemożliwić ich rozprzestrzenianie poza środki transportu (niedopuszczalne jest m.in. ich wysypywanie, pylenie, wyciek). Dodatkowo powinny być zabezpieczone tak, aby ograniczyć ich uciążliwość zapachową, i w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
  • Odpady, np. w workach lub pojemnikach, podczas transportu muszą być ułożone lub umocowane w środkach transportu w sposób, który zapobiega ich przemieszczaniu lub przewracaniu. Przepis ten nie ma zastosowania do odpadów, które transportowane są luzem lub w cysternach.
  • Jeśli zmieniany jest rodzaj transportowanych odpadów, należy upewnić się, że dany środek transportu nie zawiera pozostałości po poprzednich odpadach. (Z wyłączeniem sytuacji, gdy pozostałości te nie wpłyną w żaden sposób na nowy transport).

Transport odpadów – wymagane dokumenty

Transport odpadów w świetle nowych przepisów odbywa się wraz z dokumentem, który potwierdza rodzaj przewożonych odpadów i dane zlecającego transport. W przypadku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości konieczny jest dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której śmieci są odbierane.

Oznakowanie środków transportu do przewożenia odpadów

Środku transportu przeznaczone do przewożenia odpadów muszą być oznaczone tablicą koloru białego, o wymiarach 40 cm szerokości o 30 cm wysokości, na której umieszczony jest napis ODPADY. Napis musi być naniesiony wielkimi literami koloru czarnego, o wysokości minimum 10 cm i szerokości minimum 15 cm. Tablica powinna być umieszczona w widocznym miejscu, z przodu pojazdu.

Dopuszczalna jest oznaczenie mniejszą tablicą, o wymiarach minimum 30 cm szerokości i minimum 12 cm wysokości, z napisem o wymiarach minimum 8 x 1,2 cm – np. jeśli na środku transportu brakuje powierzchni do zamontowania pełnowymiarowej tablicy.

Transgraniczny transport odpadów

Środki transportu przeznaczone do transgranicznego przewożenia odpadów muszą być oznaczone białą tablicą, o wymiarach 40 cm szerokości i 30 cm wysokości, na której widnieje litera „A” – naniesiona czarną farbą, o wysokości minimum 20 cm i szerokości linii minimum 2 cm.

Udostępnij: