Zapory drogowe U-20 – rodzaje, zasady i wymagania

Zapory drogowe U-20 – rodzaje, zasady i wymagania

28 sierpnia 2019

Zapory drogowe (U-20a i U-20b, U-20c, U-20d) należą do grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym.

Zapory drogowe U-20a i U-20b

Zapory drogowe pojedyncze (U-20a i U-20b) stosuje się do wygradzania miejsc robót, które prowadzone są w pasie drogowym. Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a, a do wygrodzeń poprzecznych U-20b, z wyjątkiem kiedy stosuje się tablice prowadzące ciągłe U-3c lub U-3d. przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór.

Zapory podwójne U-20c

W przypadkach wygradzania miejsc:

  • robót prowadzonych na chodnikach,
  • ciągach pieszych,
  • ciągach pieszo-rowerowych,
  • ścieżkach rowerowych

wygradzanie powinno być wykonane zaporami drogowymi podwójnymi U-20c. dolna krawędź dolnego pasa takiej zapory powinna znajdować się na wysokości około 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

Zapory drogowe U-20d

Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza się zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci (np. w pobliżu szkół podstawowych lub przedszkoli), zaleca się stosowanie zapory drogowej potrójnej U-20d. W przypadku takiej zapory drogowej dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 15 cm nad poziomem nawierzchni.

Zasady umieszczania zapór drogowych

Zapory drogowe, które zabezpieczają miejsce robót, należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m, miesząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. W terenie zabudowanym należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa, umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg, nie ograniczała kierującym widoczności innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopuszczalne jest umieszczenie zapory poniżej 0,9 m. Jeśli istnieje potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

Wymagania dotyczące zapór U-20

Zapory drogowe U-20, zastosowane do wygradzania części jezdni, powinny mieć lica wykonane z folii odblaskowej i mogą być wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopów w jezdni, głębszych niż 0,5 m, lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi, ustawionymi prostopadle do osi jezdni, należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku. Zapory U-20 zastosowane do wygradzania części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy odblaskowe i elementy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian.

Wszystkie zapory rozpoczynają się i kończą polem czerwonym. Dopuszczalne długości zapór drogowych: 750, 1250, 2250, 2750 mm. Zapory drogowe muszą być wykonane z materiału niestanowiącego zagrożenie dla osób i mienia. Zapory powinny mieć naroża wyokrąglone promieniem Rmin. = 30 mm. Zaleca się stosowanie zapór drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

Udostępnij: