Alkohol w miejscu pracy – co grozi nietrzeźwemu pracownikowi?

Alkohol w miejscu pracy – co grozi nietrzeźwemu pracownikowi?

19 października 2021

Jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca wobec pracownika, który spożywa alkohol w miejscu pracy lub stawił się do pracy nietrzeźwy?

 

Alkohol w miejscu pracy – podstawowe przepisy

Alkohol w miejscu pracy może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. Spożywanie napojów wyskokowych w trakcie pracy może również negatywnie wpływać na jakość wykonywanych czynności lub świadczonych usług.

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości wnoszenie alkoholu na teren zakładu pracy jest zabronione. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona powinny odmówić wpuszczenia na teren zakładu osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do tego zakazu – chyba że na żądanie tego pracownika zostanie przeprowadzona kontrola, która nie potwierdzi podejrzenia.

Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, nie może być dopuszczony do pracy. Na żądanie kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej (lub też samego pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie, że spożywał alkohol) badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca?

Jednym z podstawowych obowiązków pracowników jest przestrzeganie przepisów BHP. Zgodnie z Kodeksem pracy za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów ppoż, a także przyjętego sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia i karę nagany. Dodatkowo za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub ppoż, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia czy stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w trakcie pracy – pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

Czy za alkohol w pracy można zostać zwolnionym?

Kara upomnienia, nagany czy kara pieniężna wydają się dość łagodne w porównaniu z możliwością zwolnienia. Zgodnie z paragrafem 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Udostępnij: