Próbna ewakuacja w świetle przepisów ppoż

Próbna ewakuacja w świetle przepisów ppoż

5 kwietnia 2021

Próbna ewakuacja w budynkach – kiedy i jak często należy ją przeprowadzać? Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie próbnej ewakuacji?

Obowiązek przeprowadzania próbnej ewakuacji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Warto jednak pamiętać, że prawidłowo przeprowadzone ćwiczenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w budynków w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia.

Celem próbnej ewakuacji jest przygotowanie pracowników i użytkowników budynku do sytuacji awaryjnych – prawidłowego reagowania, zachowania się podczas akcji ewakuacyjnej oraz udzielania pierwszej pomocy.

Próbna ewakuacja w budynkach przeznaczonych dla ponad 50 osób

Zgodnie z przepisami właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami powinien co najmniej raz na dwa lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu. Dotyczy to budynków niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne).

Oprócz tego na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek powiadomienia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją – jednak nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Ćwiczenia w budynkach, w których cyklicznie zmienia się grupa użytkowników

Nieco inaczej wygląda sprawa w budynkach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników. Chodzi tu przede wszystkim o takie obiekty jak szkoły, przedszkola, internaty i domy studenckie. Próbna ewakuacja musi być przeprowadzona co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników (czyli np. po rozpoczęciu roku szkolnego czy akademickiego).

Próbna ewakuacja – przepisy dotyczące strefy pożarowe ZL II

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych) oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych, zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Udostępnij: