Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn

Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn

4 marca 2019

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn. A o czym powinni pamiętać pracownicy obsługujące urządzenia techniczne?

Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn – uszkodzenia i wady

O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny  być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne.

Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej.

Maszyny wymagające stałej obsługi

Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn, pracodawca ma obowiązek ustalić rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawienie ich bez niej może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru. Pracodawca jest również zobowiązany ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn.

Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn – obsługa i konserwacja

Maszyny będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować. Wyjątek stanowi smarowanie za pomocą specjalnych urządzeń, określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, to pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie przygotowanie.

Pasy pędne, liny i taśmy

W czasie ruchu maszyny niedopuszczalne jest ręczne zakładanie i zrzucanie pasów pędnych, lin i taśm. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń, przeznaczonych do tego celu. Aby zapewnić bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn, pędnie powinny posiadać urządzenia do zwieszania pasów pędnych. Mają one na celu zapobiegać zetknięcie się zrzuconych pasów, lin lub taśm z częściami pędnymi, będącymi w ruchu. Pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane, łączone, skracane i smarowanie po unieruchomieniu napędu maszyny.

Udostępnij: