Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole

13 lipca 2020

Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole, w szczególności w warsztatach, laboratoriach, pracowniach i stanowisk praktycznej nauki zawodu?

Apteczka i pierwsza pomoc

Aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole, pomieszczenia szkoły i placówek, należy wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy. Dotyczy to w szczególności pokojów nauczycielskich, laboratoriów, pracowni, warsztatów szkolnych, pokojów nauczycieli wychowania fizycznego, a także kierowników internatów (burs) oraz kuchni.

Wyposażenie apteczki szkolnej

W apteczkach powinny znajdować się środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcja dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy.

Nauczyciele, zwłaszcza prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Warsztaty, laboratoria, pracownie, stanowiska praktycznej nauki zawodu

Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki. Urządzenia należy wyposażyć w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem. Niesprawne, uszkodzone lub urządzenia pozostające w naprawie oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem.

Bezpieczeństwo w szkole – stanowiska pracy

Stanowiska pracy powinny być dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów. Jeżeli ze stanowisk pracy korzystają osoby niepełnosprawne, dostosowuje się je do potrzeb wynikających z potrzeb niepełnosprawności.

Instrukcje bezpieczeństwa, regulamin BHP, zasady pracy

Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych (lub w ich pobliżu) wywieszone powinny być, w widocznym miejscu, instrukcje bezpiecznej obsługi.

W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza się, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach, należy zaznajomić uczniów z zasadami i metodami pracy, zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić dopiero po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego te zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów.

Bezpieczeństwo w szkole – środki ochrony indywidualnej

Uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych, w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarnohigieniczne, zaopatruje się w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Substancje i preparaty chemiczne

Substancje i preparaty chemiczne należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach, opatrzonych, napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informacjami o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. Niebezpieczne substancje i preparaty (w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych) należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, specjalnie do tego przystosowanych.

Dyrektor musi zapewnić udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów. Uczniów należy zaznajomić z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów, jeżeli substancje te są używane w trakcie zajęć.

Udostępnij: