BHP – kontrole stanu bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa

BHP – kontrole stanu bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa

27 grudnia 2018

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. Swoje obowiązki w zakresie BHP musi spełnić w stosunku do wszystkich pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia. Co mówią przepisy na temat kontroli stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy i jakie są wymagania, jeśli chodzi o instrukcje bezpieczeństwa?

Kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • organizacji procesów pracy,
  • stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Zadaniem pracodawcy jest również ustalenie sposobów rejestracji wszelkich nieprawidłowości oraz metod ich usuwania. Jeżeli zostanie stwierdzone, że występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, to osoba kierująca pracownikami ma obowiązek niezwłocznego wstrzymana prac i podjęcia działań, które mają na celu usunięcie tego zagrożenia.

BHP – instrukcje bezpieczeństwa

Jednym z obowiązków pracodawcy jest również udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji BHP dotyczących:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników.
  • Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.
  • Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
  • Udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danym pracy oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, a także czynności do wykonania po jej zakończeniu. Oprócz tego w instrukcjach powinny znaleźć się informacje o zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych, które stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Te instrukcje BHP, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów. Wszelkie zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem BHP, w trybie ustalonym przez pracodawcę.

Udostępnij: