Dopuszczenie do użytkowania – znaki bezpieczeństwa

Dopuszczenie do użytkowania – znaki bezpieczeństwa

17 lipca 2019

Wśród wyrobów, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, znajdują się znaki bezpieczeństwa. Mogą być stosowane tylko i wyłącznie, jeśli uzyskają dopuszczenie do użytkowania.

Znaki bezpieczeństwa dzielimy na trzy grupy:

Dopuszczenie do użytkowania – tryb wydawania wniosku

Wniosek o wdanie dopuszczenia składa się w jednostce badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej, wskazanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jednostka musi być upoważniona do wydawania, zmiany, kontroli oraz cofania dopuszczenia do użytkowania, a także posiadać akredytację o systemie oceny zgodności. Wniosek powinien zawierać:

 • określenie wyrobu,
 • przeznaczenie wyrobu,
 • oznaczenie przedmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia i jego siedziby oraz wskazanie pełnomocników (jeżeli zostali ustanowieni),
 • określenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.

Dokumenty dołączane do wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu,
 • opis techniczny wyrobu,
 • instrukcję obsługi wyrobu,
 • informacje o warunkach gwarancji i serwisu wyrobu,
 • warunki techniczne zastosowania wyrobu,
 • dane dotyczące właściwości techniczno-użytkowych wyrobu i jego wpływ na środowisko,
 • deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów objętych dyrektywami UE oraz certyfikaty, atesty i świadectwa – jeżeli są wymagane.

Badania niezbędne do dopuszczenia do użytkowania wyrobów

Jednostka dopuszczająca, wydając dopuszczenie do użytkowania, uznaje wyniki badań uzyskane w okresie nie dłuższym niż w czasie ostatnich trzech lat:

 • laboratoriów akredytowanych, zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności,
 • laboratoriów zagranicznych – jeżeli wynika to z umów międzynarodowych,
 • laboratoriów notyfikowanych.

Jednostka dopuszczająca uznaje, na żądanie producenta wyrobu (lub jego upoważnionego przedstawiciela), który ubiega się o wydanie lub zmianę dopuszczenia, wyniki badań innych niż wyżej wymienione laboratoriów krajowych i zagranicznych. Takie badania muszą być jednak wykonane metodami akceptowanymi przez tę jednostkę.

Świadectwo dopuszczenia

Dokument powinien zawierać w szczególności

 • nazwę i adres jednostki dopuszczającej,
 • numer świadectwa dopuszczenia,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • nazwę i adres zakładu produkującego wyrób,
 • dane identyfikujące wyrób,
 • stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Polskich Normach oraz wymagań techniczno-użytkowych,
 • identyfikację dokumentów potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobu,
 • podstawę prawną wydania dopuszczenia,
 • okres ważności świadectwa dopuszczenia,
 • datę i miejsce wydania,
 • podpis, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska, osoby upoważnionej do wydania dopuszczenia.
Udostępnij: