Droga dla pieszych i rowerzystów – jak oznakowane są ścieżki pieszo-rowerowe?

Droga dla pieszych i rowerzystów – jak oznakowane są ścieżki pieszo-rowerowe?

7 października 2021

Oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych – znaki nakazu C-16 (droga dla pieszych), C-13 (droga dla rowerów), warianty znaku C-13/C-16 (droga dla pieszych i rowerów).

Droga dla pieszych – znak nakazu C-16

Znak C-16 stosowany jest w celu wyeliminowania z drogi ruchu pojazdów i dopuszczenie wyłącznie ruchu pieszych. Umieszcza się go na początku takiego ciągu. Najczęściej ustawiany jest w miejscach, w których występuje znaczne natężenie ruchu pieszego, a wyeliminowanie ruchu pojazdów znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych i ułatwia im korzystanie z drogi. Znak C-16 można spotkać np. na osiedlach mieszkaniowych lub na drogach publicznych, których przeznaczenie (tylko dla pieszych) może budzić wątpliwości. Znaku nie umieszcza się na chodnikach oraz innych drogach, przy których nie ma wątpliwości, że przeznaczone są dla pieszych.

Koniec drogi dla pieszych – znak C-16a

Znak drogowy C-16a wskazuje miejsce, w którym kończy się droga przeznaczone wyłącznie dla pieszych oznaczona znakiem C-16.

Droga dla rowerów – znak C-13

Znak C-13 stosowany jest w celu wyeliminowania z drogi innych rowerów niż rowery i umieszcza się go bezpośrednio przy wjeździe drogi dla rowerów. Jeśli droga dla rowerów znajduje się z jednej strony jezdni ogólnodostępnej i znak C-13 nie jest widoczny z jezdni, należy przy niej umieścić znak zakazu B-9.

W celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga dla rowerów i następuje włączenie do jezdni, na której odbywa się ruch innych pojazdów, stosuje się znak C-13a.

Droga dla pieszych i rowerów – znak C-13/C-16

W celu oznaczenia dróg tylko dla pieszych i kierujących rowerami stosuje się znak C-13/C-16 (na znaku umieszczone są jednocześnie symbole znaków C-13 i C-16)

Wspólne użytkowanie drogi przez pieszych i rowerzystów może być stosowane, jeśli natężenie ruchu pieszego nie przekracza 450 osób/h, a natężenie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub też ruch pieszy jest nie większy niż 50 osób/h, a ruch rowerowy – nie przekracza 250 rowerów/h.

Jeżeli na drodze konieczne jest dopuszczenie ruchu pojazdów innych niż rowery, np. pojazdów zaopatrzenia, nie stosuje się wówczas znaku C-13/C-16. W takich przypadkach stosuje się znak B-1 z tabliczką T-22 oraz tabliczką wskazującą, jakich innych pojazdów zakaz nie dotyczy.

Warianty znaku C-13/C-16

Znak C-13/C-16 występuje w dwóch wariantach:

  • jeśli symbole oddzielone są poziomą kresą, ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości drogi;
  • jeśli symbole oddzielone są kresą pionową, ruch pieszych i rowerzystów odbywa się po stronach wskazanych na znaku.

Droga dla pieszych i rowerzystów – warianty znaku:

  • ruch pieszych odbywa się lewą stroną, a ruch rowerów – prawą;
  • ruch pieszych odbywa się prawą stroną, a ruch rowerów – lewą.
Udostępnij: