Hydranty DN 33 – zastosowanie i wymagania

Hydranty DN 33 – zastosowanie i wymagania

20 maja 2021

W budynkach stosuje się różne rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych. Jeden z nich stanowią hydranty DN 33. Jakie wymagania powinny spełniać?

Oprócz hydrantów DN 33 w budynkach stosuje się również hydranty wewnętrzne DN 25 i DN52 (w zależności do takich czynników jak kategoria zagrożenia ludzi ZL, wielkość strefy pożarowej, gęstość obciążenia ogniowego). Wymagania dla nich określa Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Zgodnie z zapisami hydranty 33 mm muszą być stosowane w garażach:

  • jednokondygnacyjnych zamkniętych, o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
  • wielokondygnacyjnych.

Wyjątek stanowią wolnostojące garaże zlokalizowane na terenach zamkniętych, podległych Ministrowi Obrony Narodowej, których przepisy te nie dotyczą.

Hydranty DN 52 i DN 33

Zgodnie z przepisami w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2, a także przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V (znajdującej się w budynku niskim lub średniowysokim) muszą być stosowane hydranty DN 52. Jeśli jednak gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1000 MJ/m2, dopuszcza się stosowanie hydrantów DN 33.

Hydranty wewnętrzne 33 mm – wydajność poboru wody, ciśnienie na zaworze wody

Minimalna wydajność poboru wody, mierzona na wylocie prądownicy, dla hydrantu 33 powinna wynosić 1,5 dm3/s.

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego DN 33 powinno zapewniać podaną wyżej wydajność, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, przy czym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa.

Maksymalne ciśnie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa. UWAGA – na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Udostępnij: