Hydranty zewnętrzne – wymagania

Hydranty zewnętrzne – wymagania

16 listopada 2020

Hydranty zewnętrzne są częścią sieci wodociągowych, stanowiących źródło wody do celów przeciwpożarowych. Jakie wymagania powinny spełniać?

Na sieci wodociągowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne, o średnicy nominalnej DN 80. Dopuszczalne jest stosowanie również hydrantów podziemnych (o takiej samej średnicy nominalnej), jeśli zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane (np. ze względu na możliwe utrudnienia w ruchu). Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinien co najmniej raz w roku poddawać hydranty zewnętrzne przeglądom i konserwacji.

Hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100

Hydranty naziemne o średnicy nominalnej DN 100 stosuje się:

 • w obiektach budowlanych produkcyjnych i magazynowych, w których wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, do zewnętrznego gaszenia pożaru, przekracza 30 dm3/s;
 • w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych;
 • na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym.

Hydranty zewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm. Hydranty zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia, umożliwiające odłączanie ich od sieci. Odcięcia muszą pozostawać w połączeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

Hydranty zewnętrzne – jak powinny być umieszczone?

Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic, a także przy ich skrzyżowaniach. Powinno się przy tym zachowywać następujące odległości:

 • między hydrantami – do 150 m;
 • od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15 m;
 • do najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m;
 • innych niż wymienione w punkcie wyżej hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego – do 150 m;
 • od ściany chronionego budynku – co najmniej 5.

Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

Wydajność hydrantów

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

 • dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s,
 • dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s,
 • dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s,
 • dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieciach o średnicy nominalnej nie mniejszej niż 250 DN – 5 dm3/s.

Hydranty zewnętrzne dla sieci wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż 250 DN

Aby zapewnić możliwość intensywnego czerpania wody, instalowane hydranty powinny spełniać określone wymagania:

 • średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150;
 • wydajność nominalna (przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody) nie może być mniejsza niż 20 dm3/s,;
 • hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
 • miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami, wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
 • przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody, o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
 • na stanowisku czerpania wody należy umieścić informację o zakazie parkowania.

Udostępnij: