Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego

Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego

4 czerwca 2018

Sprzęt przeciwpożarowy powinien znajdować się w łatwo dostępnych i widocznych miejscach. Nie bez znaczenia jest również sposób oznakowania takiego sprzętu. Wyraźne i widoczne tablice pozwalają na szybkie zlokalizowanie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia akcji gaśniczej – a przecież w przypadku pożaru liczy się każda minuta. Wytyczne związane z oznakowaniem sprzętu ppoż znajdują się w załączniku nr IV do Dyrektywy 92/58/EWG (Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego – minimalne wymagania).

Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego – minimalne wymagania

Sprzęt przeciwpożarowy musi być identyfikowany przez zastosowanie określonej barwy sprzętu oraz umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej umiejscowienia i/lub poprzez zastosowanie określonej barwy w miejscach, w których taki sprzęt jest przechowywany lub punktów dostępu do nich.

Zgodnie z wytycznymi barwą identyfikacyjną dla sprzętu przeciwpożarowego jest czerwień. Czerwona powierzchnia znaku musi być na tyle duża, by umożliwić szybką i bezproblemową identyfikację urządzeń gaśniczych.

Tablice informacyjne

Znaki przeciwpożarowe umieszczane są na tablicach o prostokątnym lub kwadratowym kształcie. Biały piktogram znajduje się na czerwonym tle, które powinno pokrywać co najmniej 50% powierzchni znaku.

Identyfikacja i umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego – przegląd znaków

Sprzęt pożarniczy

Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej wskazujące na położenie sprzętu i urządzeń niezbędnych przy akcji gaśniczej

Znaki uzupełniające – kierunek do sprzętu pożarniczego lub urządzenia alarmującego

Udostępnij: