Instruktaż ogólny BHP – ramowy program szkolenia

Instruktaż ogólny BHP – ramowy program szkolenia

19 kwietnia 2021

Przed przystąpieniem pracy każdy pracownik powinien odbyć odpowiednie szkolenie wstępne, które obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Jaki jest cel takiego szkolenia, w jaki sposób powinno być zorganizowane i jak wygląda jego ramowy program?

Instruktaż ogólny – cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy;
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Dla kogo przeznaczony jest instruktaż ogólny?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Przed dopuszczeniem do pracy instruktaż ogólny muszą przejść również studenci obywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieniu w celu praktycznej nauki zawodu.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny – ramowy program szkolenia

Tematy szkolenia:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 • Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru.
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Udostępnij: