Jak postawić znak drogowy na terenie prywatnym: procedura i zasady

Jak postawić znak drogowy na terenie prywatnym: procedura i zasady

21 lutego 2024

Nieprawidłowo ustawione znaki drogowe mogą znacząco utrudniać kierowcom poruszanie się po drogach, prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i powodować chaos komunikacyjny. Znaków nie można ustawiać samowolnie. Na drogach publicznych montaż znaków na własną rękę jest wykroczeniem. A jak to jest z ustawianiem znaków na terenie prywatnym i jak wygląda procedura ustawienia znaku drogowego?

 Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie dróg? Gdzie złożyć wniosek o postawienie znaku drogowego?

Oznakowanie dróg publicznych

Drogi publiczne, ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe  oraz gminne. Taki zapis znajdziemy w art. 2 ustawy o drogach publicznych. Kwestie dotyczące planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, czyli m.in. te związane z odpowiednim rozmieszczeniem i utrzymaniem znaków drogowych, leżą w gestii zarządcy drogi. Zasadniczo, zgodnie z zapisami tej ustawy, zarządcami są dla dróg:

  • krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • wojewódzkich – zarząd województwa,
  • powiatowych – zarząd powiatu,
  • gminnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Znak drogowy na terenie prywatnym

Powyższe zapisy nie mówią nic na temat znaków drogowych na terenach prywatnych. Kto w takim razie za nie odpowiada i czy właściciele terenów mogą stawiać znaki drogowe wedle uznania? Przede wszystkim warto tu zaznaczyć, że w przepisach nie występuje termin „teren prywatny”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym takiej drogi, są drogami wewnętrznymi. Zapisy zawarte w dalszych ustępach tego artykułu wskazują, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela terenu. Do zarządcy lub właściciela terenu należy również finansowanie tych zadań.

Oznakowanie na połączeniach dróg publicznych i wewnętrznych

Warto również zwrócić uwagę na zapisy ust. 4 rozważanego artykułu. Zgodnie z nim oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie znaków drogowych, sygnałów drogowych lub urządzeń BRD związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

Kto odpowiada za znaki?
Na drogach publicznych – zarządca drogi publicznej.
Na drogach wewnętrznych – zarządca terenu, na którym zlokalizowana jest droga, lub właściciel terenu.
Na połączeniach dróg wewnętrznych z publicznymi – zarządca drogi publicznej.

 Jak legalnie postawić znak drogowy na terenie prywatnym?

znak na drodze prywatnej

Aby w danym miejscu mógł legalnie stanąć znak drogowy, należy postępować zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przede wszystkim konieczne jest sporządzenie projektu organizacji ruchu zawierającego m.in. lokalizację projektowanych znaków drogowych.

§ 4 ust. 1Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną.

Zgodnie z kodeksem drogowym organami zarządzającymi ruchem są dla dróg:

  • krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • wojewódzkich – marszałek województwa,
  • powiatowych i gminnych – starosta,
  • publicznych położonych w miastach na prawach powiatu (z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) – prezydent miasta.

Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Projekt musi być pozytywnie zaopiniowany przez Policję. Jak jednak wskazuje § 7 ust. 3 pkt 3: opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu na drodze wewnętrznej.

Znaki drogowe na terenie prywatnym – czy muszą spełniać konkretne wymagania?

Czy na terenie prywatnym można ustawić dowolny znak? Zgodnie z zapisami znajdującymi się w kodeksie drogowym (art. 10 ust. 10a) podmioty zarządzające drogami wewnętrznymi, w tym w strefie ruchu i w strefie zamieszkania, ustalając organizację ruchu na tych drogach, stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych.

Warunki, jakie powinny spełniać znaki pionowe, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki, bez względu na to, czy ustawione są na drodze publicznej, czy wewnętrznej, muszą mieć odpowiednie parametry. Dotyczy to nie tyko ich wymiarów, kolorystyki, widoczności, liternictwa czy odblaskowości, ale także stosowanych konstrukcji wsporczych i elementów montażowych, sposobu montażu i zasad umieszczania znaków na drodze.

Znaki na drodze wewnętrznej muszą spełniać konkretne wymagania. Nie można stosować znaków z dowolnymi grafikami, dowolnej wielkości itp. Na niektórych znakach mogą być jednak umieszczone dodatkowe informacje, ale tylko w takim zakresie, w jakim przewidziane jest to w przepisach (np. godziny obowiązywania znaku w przypadku zakazu ruchu).

Niewłaściwe oznakowanie drogi wewnętrznej – jakie konsekwencje?

Warto wiedzieć, że za nieprawidłowo ustawiony znak drogowy na drodze wewnętrznej znajdującej się na prywatnej posesji, grozi mandat. Mówi o tym art.85a § 1  kodeksu wykroczeń: kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny. Zgodnie z § 2 tego artykułu tej samej karze podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.

Postawienie znaku na drodze prywatnej – FAQ

znaki na drodze prywatnej
Czy można samemu postawić znak drogowy?

Jest to możliwe wyłącznie na terenie prywatnym. Na drogach publicznych samodzielne stawianie znaków drogowych jest zabronione – można natomiast złożyć wniosek do odpowiedniego organu o postawienie znaku drogowego (dla ułatwienia warto wykorzystać gotowy wzór).

Jak legalnie ustawić znak drogowy na mojej działce?

Przed montażem znaku na drodze wewnętrznej warto zapoznać się z obowiązującymi procedurami. Trzeba również pamiętać, że na drogach wewnętrznych należy stosować takie same znaki jak na drogach publicznych – spełniające wymagania określone w przepisach.

Kto stawia znaki drogowe na terenie prywatnym?

Oznakowanie drogi wewnętrznej leży w gestii zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela terenu.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: