Klimatyzacja i wentylacja w pracy

Klimatyzacja i wentylacja w pracy

14 listopada 2018

Optymalna temperatura w miejscu pracy to jeden z podstawowych elementów, który wpływa na dobre samopoczucie, a więc i wydajność pracowników. Równie ważne jest, aby pomieszczenia były wyposażone w wentylację zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza. Wymagania, jakie powinna spełniać klimatyzacja i wentylacja w pracy, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

Klimatyzacja i wentylacja w pracy nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń. Nie dotyczy to jedynie wentylacji awaryjnej. Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Temperatura nawiewanego powietrza

Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70°C (343 K) przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy. w pozostałych przypadkach nie powinna przekraczać 45°C (318 K).

W pomieszczeniach pracy, w których występują łatwopalne lub niebezpieczne pod względem wybuchowym pyły, gazy lub pary, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza powinna być zgodna z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Klimatyzacja i wentylacja w pracy – o czym pamiętać?

W przypadku stosowania systemów klimatyzacji i wentylacji w pracy należy zapewnić:

  • Odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii.
  • Stosowanie środków, które mają na celu ograniczyć natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu oraz drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Jeśli, w związku z wydzielaniem się w procesie pracy substancji szkodliwych dla zdrowia, awaria wentylacji może zagrażać zdrowiu pracowników, to należy zastosować system kontrolny sygnalizujący stan zagrożenia.

Recyrkulacja powietrza

Przy stosowaniu w pomieszczeniach pracy wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza ilość powietrza świeżego nie powinna być mniejsza niż 10% ogólnej ilości wymienianego powietrza.

W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy, przy stosowaniu recyrkulacji, zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3.

Recyrkulacja powietrza nie powinna być stosowana w pomieszczeniach pracy, w których występują szkodliwe czynniki biologiczne oraz w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Nie powinna być również stosowana w pomieszczeniach, w których zagrożenia stwarzają czynniki chemiczne, materiały wydzielające nieprzyjemne lub uciążliwe zapachy albo możliwe jest nagłe zwiększenie stężenia substancji chemicznych.

Udostępnij: