Konserwacja odzieży ochronnej

Konserwacja odzieży ochronnej

29 maja 2018

Jedną z powinności pracodawcy, która wynika z zapisów Kodeksu pracy, jest ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, jakie niezbędne są na danym stanowisku pracy. Pracodawca określa również przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia. Zgodnie z Kodeksem pracy również konserwacja odzieży ochronnej leży w gestii pracodawcy. Co konkretnie mówią przepisy na temat prania i konserwacji ubrań ochronnych?

Jeżeli na danym stanowisku pracy konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie jest w nie zaopatrzona. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zagwarantowanie odpowiedniego ubrania i innego, niezbędnego wyposażenia – pracodawca musi również zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, a także zapewnić ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Wyjątkowo, jeśli pracodawca nie może z jakiegoś powodu zapewnić prania odzieży roboczej, czynność ta może być wykonywana przez pracownika. Warunkiem jest wypłacenie przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego, który będzie odpowiadał wysokości kosztów, jakie poniósł pracownik.

Konserwacja odzieży ochronnej, która uległa skażeniu

Środki ochrony indywidualnej, które uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi, muszą być przechowywane wyłącznie w miejscu, które jest do tego przeznaczone. Jednocześnie niedopuszczalne jest, by powierzać pracownikowi pranie, konserwację, odpylanie czy odkażanie takiej odzieży, obuwia i innego rodzaju wyposażenia.

Szczegółowe wytyczne dla pomieszczeń do prania, odkażania, suszenia oraz odpylenia obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej znajdują się w załączniku nr 3 (Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych) do Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym samym dokumencie znaleźć można informację na temat tego, jak powinny być urządzone szatnie odzieży ochronnej i roboczej.

Udostępnij: