Magazynowanie odpadów o właściwościach palnych

Magazynowanie odpadów o właściwościach palnych

18 września 2019

Niektóre rodzaje odpadów, m.in. odpady medyczne, muszą być magazynowane w odpowiedni sposób. Co mówią przepisy, jeśli chodzi o magazynowanie odpadów o właściwościach palnych?

Magazynowanie odpadów o właściwościach palnych, czyli jakich?

Odpady o właściwościach palnych mogą stanowić:

 1. Zmieszane odpady komunalne, magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania.
 2. Odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, w tym również frakcję nadsitową z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
 3. Paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa.
 4. Odpady selektywnie zebrane, w postaci odpadów papieru, tektury, odpadów tworzyw sztucznych, w tym folii, opon i innych odpadów z gumy, tekstyliów, drewna lub odpadów materiałów drewnopochodnych.
 5. Odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali.
 6. Odpady wielomateriałowe, zawierające materiały wymienione w punkcie 3.

Warunki magazynowania

Magazynowanie odpadów o właściwościach palnych powinno odbywać się w przeznaczonych do tego miejscach i z zastosowaniem odpowiednich oznaczeń. Miejsca magazynowania odpadów projektuje się i utrzymuje w sposób, który zapewnia m.in. odpowiednie wyposażenie techniczne, odpowiednią pojemność miejsc magazynowania czy zabezpieczenie przed wstępem osób nieupoważnionych.

Jeżeli odpady o właściwościach palnych stanowią zagrożenie dla środowiska i organizmów żywych, to przestrzegane muszą być dodatkowo odrębne przepisy, dotyczące magazynowania odpadów niebezpiecznych.

W jaki sposób odbywa się magazynowanie odpadów o właściwościach palnych i niebezpiecznych?

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych odbywa się w miejscach stanowiących pomieszczenia (w tym w halach magazynowych), w sposób zapobiegający:

 • przedostawaniu się wody,
 • dostępowi zwierząt (w szczególności gryzoni i ptaków),
 • emisji odorów,
 • pyleniu,
 • rozsypywaniu się odpadów.

W przypadku magazynowania tworzyw sztucznych, w szczególności folii oraz magazynowania opon i innych odpadów z gumy w innym miejscu niż w miejscach stanowiących pomieszczenia, należy magazynować odpady w sposób:

 • zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych (np. w miejscu zadaszonym),
 • zapobiegający przedostawaniu się wody i rozsypywaniu się odpadów (stosując do tego w szczególności szczelne pojemniki, kontenery lub szczelnie zabezpieczone bele lub brykiety).

Magazynowanie odpadów o właściwościach palnych – wentylacja

Odpady, które mogą powodować uciążliwości zapachowe magazynuje się wyłącznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych, wyposażonych w:

 • systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe;
 • bramki szybkobieżne.
Udostępnij: