Odpady niebezpieczne – tablica, etykieta i przepisy dot. magazynowania

Odpady niebezpieczne – tablica, etykieta i przepisy dot. magazynowania

31 lipca 2019

Odpady niebezpieczne to wszelkie odpady, które, ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny oraz inne właściwości, mogą stanowić zagrożenie środowiska naturalnego i organizmów żywych. Ich magazynowanie powinno prowadzić się jedynie w specjalnej, wydzielonej do tego celu strefie.

Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych – oznaczenia

Oznakowanie odpadów niebezpiecznych

Strefa, w której magazynuje się odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów medycznych, których dotyczą inne przepisy), musi być widocznie oznakowana. Do oznakowania służy specjalna tablica koloru białego, o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszczony jest napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”. Tekst musi być naniesiony wielkimi literami koloru czerwonego (wysokość liter to minimum 35 mm, natomiast szerokość linii – minimum 4 mm).

W przypadku, gdy wydzieloną strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowi budynek lub pomieszczenie wydzielone w budynku, oznakowanie powinno być umieszczone na zewnątrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia – przy drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej.

Magazynowanie odpadów – etykieta

Odpady niebezpieczne, które umieszczone są w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach również muszą być specjalnie oznakowane. Na każdym z wymienionych opakowań, jeżeli przekracza on pojemność 5 litrów, umieszczona powinna być etykieta. 

Wzór etykiety na odpady niebezpieczne

Etykieta musi mieć określone wymiary – minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości. Powinna zawierać, w szczególności, wskazanie:

 • zawartości opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków;
 • kodów i rodzajów magazynowanych odpadów;
 • niebezpiecznych właściwości odpadów’
 • daty wytworzenia odpadów;
 • termin zakończenia magazynowania odpadów, z dokładnością do 1 miesiąca;
 • daty rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu.

Zarówno tablica „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, jak i etykiety powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały. Oznakowanie powinno być odporne na warunki atmosferyczne.

Odpady niebezpieczne – przepakowywanie

Jeśli w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych prowadzone jest zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników czy worków albo prowadzone jest ich mycie, to strefę wyposażyć należy w:

 • odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce otoczone przynajmniej z 3 stron ścianami oraz nieprzepuszczalną podłogą; powinny być one wykonane z materiałów gładkich i zmywalnych;
 • umywalkę lub prysznic bezpieczeństwa z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zapewniającą przynajmniej umycie rąk i elementów ochrony indywidualnej, bezpośrednio po wyjściu z wyznaczonego pomieszczenia lub miejsca.

Inne przepisy dot. magazynowania odpadów niebezpiecznych

Jeżeli odpady niebezpieczne wrażliwe są na podwyższoną temperaturę (w szczególności wynikającą z działania promieni słonecznych), to należy magazynować je w pomieszczeniu, które zapewni odpowiednią temperaturę.

Odpady niebezpieczne w postaci:

 • ciekłej,
 • mazistej,
 • sypkiej

magazynowane są w odpowiednich do tego celu, szczelnych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach. Powinny one być przystosowane zarówno do właściwości chemicznych odpadów, jak i stanu ich skupienia. Muszą również być odporne na działanie substancji zawartych w odpadach oraz na działanie czynników atmosferycznych.

Odpady ciekłe, wrażliwe na temperaturę, magazynuje się w szczelnych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach w taki sposób, aby wypełnienie pojemnika nie przekraczało 80% jego pojemności. Dzięki temu zapewnia się odpowiednią ilość wolnej przestrzeni i można zapobiec pojawienia się wycieków lub stałych odkształceń na opakowaniach.

FAQ

Czy specjalnie oznakowane muszą być tylko pojazdy przewożące odpady niebezpieczne?

Nie, zgodnie z przepisami pojazdy, które przeznaczone są do przewożenia odpadów, powinny być oznakowane tablicą koloru białego, na której umieszczony jest napis „ODPADY”.

Jakie wymagania powinny spełniać opakowania, w których przechowuje się materiały niebezpieczne?

Takie opakowania powinny być prawidłowo oznakowane (substancje i mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie oznacza się piktogramami CLP) i wykonane z materiału, który nie będzie reagował z przechowywanym materiałem niebezpiecznym. Oprócz tego opakowanie powinno być szczelne, wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniami z zewnątrz.

Gdzie mogę kupić piktogramy CLP?

Piktogramy CLP znajdziesz na Znakowo.pl. Kolor i wygląd oferowanych przez nas etykiet zgodny jest z obowiązującymi normami. W sprzedaży mamy znaki CLP w różnych formatach – 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 15 x 15 cm oraz 25 x 25 cm.

Udostępnij: