Materiały promieniotwórcze – oznakowanie transportu ADR

Materiały promieniotwórcze – oznakowanie transportu ADR

29 marca 2021

Transport ADR – jak powinny być oznaczone pojazdy przewożące materiały promieniotwórcze?

Zgodnie z przepisami każda sztuka przesyłki powinna być zaopatrzona, na zewnętrznej powierzchni opakowania, w czytelny i trwały napis identyfikujący nadawcę lub odbiorcę lub obydwu. Również każde opakowanie zbiorcze powinno być oznaczone w ten sam sposób, chyba że znaki na wszystkich sztukach przesyłek w opakowaniu zbiorczym są wyraźnie widoczne.

Numer UN

Każda sztuka przesyłki, inna niż sztuka przesyłki wyłączona, powinna być oznakowana na zewnętrznej powierzchni opakowania przez podanie numeru UN poprzedzonego literami „UN” oraz prawidłowej nazwy przewozowej w sposób czytelny i trwały.

Każda sztuka przesyłki o masie brutto większej niż 50 kg powinna być zaopatrzona, na zewnętrznej powierzchni opakowania, w czytelny i trwały napis podający jej dopuszczalną masę brutto.

Materiały promieniotwórcze – oznakowanie a typ przesyłki

Każda sztuka przesyłki, która odpowiada:

  • wzorowi sztuki przesyłki Typu IP-1, sztuki przesyłki Typu Ip-2 lub sztuki przesyłki Typu IP-3, powinna być zaopatrzona na zewnętrznej powierzchni opakowania w czytelny i trwały napis „TYP IP-1”, „TYP IP-2” lub „TYP IP-3”, odpowiednio do typu;
  • wzorowi sztuki przesyłki Typu A, powinna być zaopatrzona na zewnętrznej powierzchni opakowania w czytelny i trwały napis „TYP A”;
  • wzorowi sztuki przesyłki Typu IP-2, Typu IP-3 lub wzorowi sztuki przesyłki Typu A, powinna być zaopatrzona na zewnętrznej powierzchni opakowania w czytelny i trwały znak wyróżniający państwa pochodzenia wzoru używany dla pojazdów w ruchu międzynarodowym drogowym, właściwy dla państwa pochodzenia wzoru, oraz nazwę producenta albo inną identyfikację opakowania, określoną przez właściwą władzę państwa pochodzenia wzoru.

Na zewnętrznej powierzchni każdej sztuki przesyłki, która odpowiada wzorowi zatwierdzonemu na podstawie jednego z przepisów 1.6.6.2.1, 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 do 6.4.22.4 i 6.4.23.4 do 6.4.23.7 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny znajdować się następujące informacje:

  • znak identyfikacyjny nadany temu wzorowi przez właściwą władzę;
  • numer seryjny unikalnie identyfikujący każde opakowanie, które jest zgodne z zatwierdzonym wzorem;
  • „Typ B(U)”, „Typ B(M)” lub „Typ C” dla wzoru sztuki przesyłki Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C.

Symbol trójlistka

Każda sztuka przesyłki odpowiadająca wzorowi Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C powinna być zaopatrzona w symbol trójlistka. Znak wskazujący, że przewożone są materiały promieniotwórcze, należy umieszczać na zewnętrznej, odpornej na działanie ognia i wody powierzchni pojemnika. Musi być wyraźny, wytłoczony, wygrawerowany lub naniesiony w inny sposób, który zapewnia odporność na działanie ognia i wody.

Materiały LSA-I i przedmioty SCO-I

Jeśli materiał LSA-I lub przedmiot SCO-I znajdują się w pojemnikach lub są zapakowane w materiał opakowaniowy i przewożone są na warunkach używania wyłącznego, to na powierzchni zewnętrznej tych pojemników lub materiału opakowaniowego może być naniesiony odpowiednio napis „RADIOACTIVE LSA-I” lub  „RADIOACTIVE SCO-I”.

We wszystkich przypadkach międzynarodowego przewozu sztuk przesyłek wymagającego zatwierdzenia przez właściwą władzę wzoru lub przewozu, dla których stosowane są różne typy zatwierdzeń w różnych państwach zaangażowanych w ten przewóz, oznakowanie powinno być zgodne ze świadectwem wydanym przez państwo pochodzenia wzoru.

Udostępnij: