Materiały wybuchowe – piktogramy CLP

Materiały wybuchowe – piktogramy CLP

11 maja 2020

Materiały wybuchowe – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

1.      Materiały wybuchowe

Kategoria zagrożeń: niestabilny materiał wybuchowy

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H200 niestabilny materiał wybuchowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

* Bardzo zalecany.

 • P250 – Nie poddawać szlifowaniu / wstrząsom / tarciu – jeżeli materiał wybuchowy jest czuły mechanicznie.

* Bardzo zalecany, jeżeli materiał wybuchowy jest wrażliwy mechanicznie, i opcjonalny, jeżeli materiał wybuchowy nie jest wrażliwy mechanicznie.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

*Zaleca się podanie zwrotu P280 w pełnym brzmieniu.

Reagowanie

 • P370 + P372 + P380 + P373
  • W przypadku pożaru:
  • Ryzyko wybuchu:
  • Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

* Bardzo zalecany.

Magazynowanie

 • P401 – Przechowywać zgodnie z… – wytwórca / dostawca określa odpowiednie przepisy lokalne / regionalne / krajowe / międzynarodowe.

* Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki (z podaniem odpowiedniego aktu prawnego).

Usuwanie

 • P501 – Zawartość pojemnika usuwać do… – zgodnie z przepisami; producent / dostawca określa, czy do zawartości lub pojemnika zastosowanie mają konkretne wymagania, dotyczące ich usuwania.

* Zaleca się do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dot. usuwania (wykraczające poza standardowo przewidziane usuwanie chemikaliów).

2.      Materiały wybuchowe – podklasa 1.1, 1.2, 1.3

Kategoria zagrożeń: podklasa 1.1

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H201 – materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym

Kategoria zagrożeń: podklasa 1.2

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H202 – materiał wybuchowy; poważne zagrożenie rozrzutem

Kategoria zagrożeń: podklasa 1.3

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H203 – materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni i źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P230 – Przechowywać produkt zwilżony… – dla substancji i mieszanin, które są zwilżane, rozcieńczane, rozpuszczane lub zawieszane z zastosowaniem flegmatyzera w celu zmniejszenia lub stłumienia ich właściwości wybuchowych. Producent / dostawca określają właściwy materiał.

* Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

* Bardzo zalecany.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli materiał wybuchowy jest czuły elektrostatycznie.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów; zalecany do umieszczania w karcie charakterystyki.

 • P250 – Nie poddawać szlifowaniu / wstrząsom / tarciu – jeżeli materiał wybuchowy jest czuły mechanicznie.

* Bardzo zalecany, jeżeli materiał wybuchowy jest czuły mechanicznie, i opcjonalny, jeżeli materiał wybuchowy nie jest wrażliwy mechanicznie.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

*Rękawice ochronne / odzież ochronna / ochrona oczu – bardzo zalecane dla użytkowników przemysłowych / zawodowych.

*Ochrona twarzy – bardzo zalecana dla użytkowników przemysłowych / zawodowych, jeżeli wyroby mogą tworzyć fragmenty stwarzające zagrożenia.

*Zalecany w przypadku materiałów wybuchowych dostarczanych ogółowi społeczeństwa (o ile państwa członkowskie zezwalają na taką dostawę).

Reagowanie

 • P370 + P372 + P380 + P373
  • W przypadku pożaru:
  • Ryzyko wybuchu:
  • Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

* Bardzo zalecany.

Magazynowanie

 • P401 – Przechowywać zgodnie z… – wytwórca / dostawca określa odpowiednie przepisy lokalne / regionalne / krajowe / międzynarodowe.

* Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki (z podaniem odpowiedniego aktu prawnego).

Usuwanie

 • P501 – Zawartość pojemnika usuwać do… – zgodnie z przepisami; producent / dostawca określa, czy do zawartości lub pojemnika zastosowanie mają konkretne wymagania, dotyczące ich usuwania.

* Zaleca się do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dot. usuwania (wykraczające poza standardowo przewidziane usuwanie chemikaliów).

*Obowiązkowy, jeżeli chodzi o materiały wybuchowe dostarczane ogółowi społeczeństwa (o ile państwa członkowskie zezwalają na taką dostawę).

3.      Materiały wybuchowe – podklasa 1.4

Kategoria zagrożeń: podklasa 1.4

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H204 – zagrożenie pożarem lub rozrzutem

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni i źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

* Bardzo zalecany.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli materiał wybuchowy jest czuły elektrostatycznie.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów; zalecany do umieszczania w karcie charakterystyki.

 • P250 – Nie poddawać szlifowaniu / wstrząsom / tarciu – jeżeli materiał wybuchowy jest czuły mechanicznie.

* Bardzo zalecany, jeżeli materiał wybuchowy jest czuły mechanicznie, i opcjonalny, jeżeli materiał wybuchowy nie jest wrażliwy mechanicznie.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

*Rękawice ochronne / odzież ochronna / ochrona oczu – bardzo zalecane dla użytkowników przemysłowych / zawodowych.

*Ochrona twarzy – bardzo zalecana dla użytkowników przemysłowych / zawodowych, jeżeli wyroby mogą tworzyć fragmenty stwarzające zagrożenia.

*Zalecany w przypadku materiałów wybuchowych dostarczanych ogółowi społeczeństwa (o ile państwa członkowskie zezwalają na taką dostawę).

Reagowanie

 • P370 + P372 + P380 + P373
  • W przypadku pożaru:
  • Ryzyko wybuchu:
  • Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

Z wyjątkiem materiałów wybuchowych podklasy 1.4 (grupa zgodności S) w opakowaniu transportowym.

* Bardzo zalecany.

 • P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić teren z odległości.

W przypadku materiałów wybuchowych podklasy 1.4 (grupa zgodności S) w opakowaniu transportowym.

* Bardzo zalecany.

Magazynowanie

 • P401 – Przechowywać zgodnie z… – wytwórca / dostawca określa odpowiednie przepisy lokalne / regionalne / krajowe / międzynarodowe.

* Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki (z podaniem odpowiedniego aktu prawnego).

Usuwanie

 • P501 – Zawartość pojemnika usuwać do… – zgodnie z przepisami; producent / dostawca określa, czy do zawartości lub pojemnika zastosowanie mają konkretne wymagania, dotyczące ich usuwania.

* Zaleca się do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dot. usuwania (wykraczające poza standardowo przewidziane usuwanie chemikaliów).

*Obowiązkowy, jeżeli chodzi o materiały wybuchowe dostarczane ogółowi społeczeństwa (o ile państwa członkowskie zezwalają na taką dostawę).

4.      Materiały wybuchowe

Brak dodatkowego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia.

Kategoria zagrożeń: podklasa 1.1

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H205 – może masowo wybuchać w ogniu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni i źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P230 – Przechowywać produkt zwilżony… – dla substancji i mieszanin, które są zwilżane, rozcieńczane, rozpuszczane lub zawieszane z zastosowaniem flegmatyzera w celu zmniejszenia lub stłumienia ich właściwości wybuchowych. Producent / dostawca określają właściwy materiał.

* Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

* Bardzo zalecany.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli materiał wybuchowy jest czuły elektrostatycznie.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów; zalecany do umieszczania w karcie charakterystyki.

 • P250 – Nie poddawać szlifowaniu / wstrząsom / tarciu – jeżeli materiał wybuchowy jest czuły mechanicznie.

* Bardzo zalecany, jeżeli materiał wybuchowy jest czuły mechanicznie, i opcjonalny, jeżeli materiał wybuchowy nie jest wrażliwy mechanicznie.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

*Rękawice ochronne / odzież ochronna / ochrona oczu – bardzo zalecane dla użytkowników przemysłowych / zawodowych.

*Ochrona twarzy – bardzo zalecana dla użytkowników przemysłowych / zawodowych, jeżeli wyroby mogą tworzyć fragmenty stwarzające zagrożenia.

*Zalecany w przypadku materiałów wybuchowych dostarczanych ogółowi społeczeństwa (o ile państwa członkowskie zezwalają na taką dostawę).

Reagowanie

 • P370 + P372 + P380 + P373
  • W przypadku pożaru:
  • Ryzyko wybuchu:
  • Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.

* Bardzo zalecany.

Magazynowanie

 • P401 – Przechowywać zgodnie z… – wytwórca / dostawca określa odpowiednie przepisy lokalne / regionalne / krajowe / międzynarodowe.

* Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki (z podaniem odpowiedniego aktu prawnego).

Usuwanie

 • P501 – Zawartość pojemnika usuwać do… – zgodnie z przepisami; producent / dostawca określa, czy do zawartości lub pojemnika zastosowanie mają konkretne wymagania, dotyczące ich usuwania.

*Zaleca się do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dot. usuwania (wykraczające poza standardowo przewidziane usuwanie chemikaliów).

*Obowiązkowy, jeżeli chodzi o materiały wybuchowe dostarczane ogółowi społeczeństwa (o ile państwa członkowskie zezwalają na taką dostawę).

Udostępnij: