Miejsce zbiórki do ewakuacji – wymagania, przepisy i znaki

Miejsce zbiórki do ewakuacji – wymagania, przepisy i znaki

21 listopada 2019

W sytuacjach zagrożenia ważne jest przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Miejsce zbiórki do ewakuacji musi być prawidłowo oznakowane, co wynika z normy ISO 7010:2012. Jak powinny być zorganizowane takie miejsca?

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych – definicja, przepisy

Miejsce zbiórki do ewakuacji – podstawa prawna

Zgodnie z przepisami BHP pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa. Obowiązek oznakowanie dróg ewakuacyjnych wynika z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W szczególności chodzi tu o Ustawę z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którą właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zobowiązany jest zapewnić osobom przebywającym w tych miejscach bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji, i Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – zgodnie z rozporządzeniem właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, placów składowych i wiat (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych), powinni zadbać o prawidłowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Miejsce zbiórki do ewakuacji – wymagania

Powierzchnia

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej nie wskazują jasno wymagań, jeśli chodzi o powierzchnię, jaką powinno zajmować miejsce zbiórki do ewakuacji. Wszystko zależy od warunków. Określając powierzchnię, należy wziąć pod uwagę liczbę pracowników lub użytkowników, którzy przebywają w danym obiekcie, w taki sposób by podczas ewakuacji na jednego pracownika (lub użytkownika) przypadała powierzchnia zapewniająca swobodę ruchów ciała i jednocześnie pozwalająca na komfortowe oczekiwania zakończenia działań ewakuacyjnych.

Punkt zbiórki ewakuacyjnej – gdzie wyznaczyć?

Przepisy ochrony przeciwpożarowej nie określają także jednoznacznie, gdzie należy zorganizować miejsce zbiórki do ewakuacji. Ważne jest jednak, by takie miejsca były wolne od jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów – mogłyby one negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo osób ewakuowanych z obiektu.

Jeżeli jest taka potrzeba, to z jednego budynku można wyznaczyć więcej niż jedno miejsce zbiórki do ewakuacji. Przepisy nie wskazują, ile powinno być takich miejsc – zależy to od konkretnych czynników, a mianowicie warunków ewakuacji oraz liczby pracowników lub użytkowników. Ważne jest natomiast prawidłowe oznakowanie miejsca zbiórki do ewakuacji.

Informacje dotyczące liczby miejsc zbiórki oraz podziału organizacyjnego powinny być zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla danego obiektu.

Punkt zborny ewakuacji – piktogram

Piktogram „miejsce zbiórki do ewakuacji” powinien być zgodny z normą ISO 67010:2012. Przepisy nie nakazują słownego opisywania znaku, jednak jeśli pracodawca (właściciel lub użytkownik) obiektu, stwierdzi, że znak należy dodatkowo opisać, może pod znakiem umieścić tabliczkę z dodatkową informacją.

Udostępnij: