Norma PN-EN ISO 7010:2012

Norma PN-EN ISO 7010:2012

22 sierpnia 2017

Na właścicielach, zarządcach oraz użytkownikach budynków ciąży obowiązek wyposażenia obiektu w odpowiednie znaki ewakuacyjne oraz znaki ochrony przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Należy pamiętać, że takie znaki bezpośrednio wpływają na poziom bezpieczeństwa, a w sytuacji awaryjnej mogą skutecznie pomóc w przeprowadzeniu sprawnej akcji ratunkowej. To właśnie dlatego unijne procedury i przepisy dążą do ujednolicenia znaków bezpieczeństwa. Chodzi o to, by znaki te nie budziły żadnych wątpliwości i były jasne dla każdego odbiorcy. Pod tym właśnie kątem została wypracowana norma PN-EN ISO 7010:2012.

PN-EN ISO 7010:2012 – czytelne znaki bezpieczeństwa

Znaki ewakuacyjne (np.  miejsce zbiórki do ewakuacji, defibrylator, przekręcić aby otworzyć) oraz znaki ochrony przeciwpożarowej (np. alarm pożarowy, przenośny aplikator piany, zakaz gaszenia wodą) zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012 mają międzynarodowy charakter. Oznacza to, że w każdym miejscu na świecie będą miały identyczny wygląd. Ich niewątpliwymi zaletami jest łatwa rozpoznawalność oraz duża intuicyjność. Dzięki temu nawet osoby, które nie są zaznajomione z przepisami i procedurami BHP nie powinny mieć problemu z odczytaniem ich znaczenia. W piktogramach, na znakach skonstruowanych według normy PN-EN ISO 7010:2012, ujęto również sytuacje, które nie były uwzględnione przez dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące oznakowania. Warto podkreślić, że znaki PN-EN ISO 7010:2012 znacznie przyczyniają się do podniesienia ogólnych standardów bezpieczeństwa w hotelach, biurowcach, urzędach czy w innych budynkach użyteczności publicznej.

Norma PN-EN ISO 7010:2012 a dotychczasowe znaki bezpieczeństwa

W Polsce obecnie obowiązują dwie równoległe normy dotyczące znaków ewakuacyjnych. Obok nowej, zunifikowanej PN-EN ISO 7010:2012, w zastosowaniu są również znaki  odpowiadające wymaganiom, które stawiała norma PN-92-N-01256-02.

Norma PN-92/N-01256/01, która do tej pory obwiązywała w zakresie znaków ochrony przeciwpożarowej, została całkowicie zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012. Warto jednak zaznaczyć, że piktogramy zgodne z wymaganiami PN-92-N-01256-01 nie tracą swojej ważności. Oznacza to, że nie jest konieczna ich natychmiastowa wymiana. Natomiast dobrze uzupełniać braki w oznakowaniu piktogramami zgodnymi już z nową normą.

Udostępnij: